• «Det skal fortsatt være fint å gå på tur i området etter vindkraftutbygging», slår NVE fast. Påpeker at «utgangspunktet er at området kan brukes til vindkraftformål, gitt at vilkårene oppfylles».

  LRL erfarer at Austri Vind er i gang med å forhandle med NVE om vilkårenes absolutte krav. Det aksepterer vi ikke! Kommunene må stille krav til vilkåroppfyllelse.

 • "NVE ser det som hensiktsmessig å bruke svensk formel for sikkerhetsavstand mtp. iskast, og anser denne for å være relativt sikker.

  Austri ser det som utfordrende å oppfylle dette vilkåret uten å redusere kraftverkets produksjon betydelig, spesielt vanskelig blir det å unngå Raskiftet-toppen. Håndtering av dette vilkåret inkluderes i MTA hvis avklart innen MTA er ferdig utarbeidet."

 • (Klikk på foto)
  Detaljplanens tegning av turbinpunktene og idéskisse til mulige skiløyper innenfor planområdet.

  De skraverte sirklene som er slått omkring turbinpunktene, forestiller risiko-avstanden for iskast - ca. 400 meter. Type turbin er ikke avklart. Risiko-sonen må utvides hvis turbinenes totalhøyde og rotordiameter økes. Mulig veitraséene også må justeres når rapporten for grunnundersøkelsene er klar i slutten av november.

  Som vi ser, har Austri blant annet presset inn en løype i nord. Lagt den i skjæringspunktet mellom yttergrensen av to risikosoner som tangerer hverandre. Hvem tørr å bevege seg inn i et slikt område når hastigheten på tuppen av et vindturbinblad kan bli over 300 km i timen? En kraftledningstrasé, som opprinnelig skulle legges i jordkabel, vil dominere landskapet fra trafostasjon til Sætersætershøgda.

Planendringssøknad ute på høring!

Høringsfrist 11.12.15.

 

Detalj- og MTA-planen ute på begrenset høring.

Utsatt høringsfrist:

 

Trysil 15.12.15.

Åmot 11.12.15.

 

Dokumentene legges fram for Åmot kommunestyre 9. desember.

Behandles i Trysil kommunestyre 15. desember.

Trysil formannskap 1. desember.

 

Møtene begynner kl. 09:00.

Kanskje vi ses?  

Raskiftet vindkraftverk - Planendringssøknad - journalført Trysil 19.10.15.

Planendringssøknad. Høringsfrist 11.12.15.

Raskiftet vindkraftverk - Swecos konsekvensutredning for ny adkomstvei sørfra - datert 11.09.15.

Med planendringssøknaden følger konsekvensutredning for nytransportveg/adkomstveg – Næringslivegen – inn sørfra via Næringlia i Trysil. Sweco har hatt ansvaret fo

Raskiftet_Arkeologisk rapport_Fylkesdirektøren_Hedmark fylkeskommune_ Mottatt Trysil 16.11.2015_

Det er stort potensial for ytterligere funn av kullgroper i området rundt registreringene - søndre tilkomstvei. Kullgropene godt synlige i terrenget.

 

 

Vedlegg til søknad om detaljplan:

 • Detaljplan vedlegg A : Turbinplasseringer innenfor planområdet - forskjeller mellom konsesjonssøkt og justert alternativ i detaljplanen. Idéskisse for fremtidige skiløypetraséer og referat fra møte med kommuner/lag- og foreninger etc. Vilkår 26 vedr. friluftsliv og skiløyper. 
 • Detaljplan vedlegg B :Visualisering av vindkraftverket. Forskjeller mellom konsesjonssøkt og justert alternativ i detaljplan for 3 utkikkspunkter.
 • Detaljplan vedlegg C : Støysonekart – forskjeller mellom konsesjonssøkt og justert alternativ i detaljplan. Legg merke til at det konsesjonssøkte støysonekartet er retusjert i detaljplanen. Sonen for støy på østsida av Osensjøen er fjernet fra kartet. 
 • Detaljplan vedlegg D : Synlighetskart – forskjeller mellom konsesjonssøkt og justert alternativ i detaljplanen.
 • Detaljplan vedlegg E : Kart over skyggekast fra turbinene – forskjeller mellom konsesjonssøkt og justert alternativ i detaljplanen.

 

MTA vedlegg 10Kontrollskjema m/tabellvedlegg

 

Innhold: 

- Tabell 2 Kontrollplan miljø

- Tabell 3 Transport på offentlig veinett

 - Tabell 4 Miljøhensyn ved hogst og skogrydding

 - Tabell 6 Miljøhensyn ved byggearbeid

 - Tabell 7 Kontrollskjema for friluftsliv

 - Tabell 8 Kontrollskjema forebyggende tiltak mot forurensning

Vedlegg til MTA-plan i springende rekkefølge:

 • MTA vedlegg 9  : Forslag til nye skiløypetraséer. (Modifisert 11.08.15. Tegningsdato 02.10.15.) Merk: traséene ikke avklart med grunneier eller gått opp i terrenget. Øker tårnhøyde og rotordiameter må risikosonene utvides. Type turbin ikke endelig avklart. Risikosonene (avstand til fare for iskast) regnes ut etter formele d= (D + H) x 1,5
 •  MTA vedlegg 8  : Temakart: Flyrestriksjoner. Hensynssone fugl med flyforbud. Tegningsdato 08.10.15.
 • MTA vedlegg 7  : Designmanual for landskapsbehandling og terrengutforming. Utarbeidet av landskapsarkitekt Einar Berg, Norconsult AS, 08.09.15. Manualen er basert på erfaringer høstet av andre vindkraftverk i Norge med tilpasninger til forholdene i Raskiftet vindkraftverk. 
 •  MTA vedlegg 4.1 : Massetak (steinbrudd) i nord. Antatt max. uttaksområde utgjør 19.000 m2
 • MTA vedlegg 4.2 : Massetak (steinbrudd) i midtre område. Antatt max. uttaksområde utgjør 9.000 m2
 • MTA vedlegg 4.3 : Massetak i sør. Antatt max. uttaksområde i sør utgjør 10.000 m2 

Nyttige dokumenter i høringsprosessen

Iskast - En fare om vinteren

Viktig notat av Sveinulf Vågene, styreleder La Naturen Leve.

Rapport Miljødir. 20.10.15. _Vindkraft­_ Håndteringen av miljøhensyn i konsesjonsordningen m.m.

Situasjonsbeskrivelser & Anbefalinger.

Begrenset høring: Detalj- og MTA-plan

 

Begrenset høring av detaljplan og miljø-, transport og anleggsplan - Raskiftet Vindkraftverk

NVE melder: 30.10.2015 | 12:00

Austri Raskiftet DA mottok endelig konsesjon for Raskiftet Vindkraftverk fra OED 29.6.2015, og oppdatert anleggskonsesjon fra NVE 7.8.2015. Prosjektet er nå under detaljplanlegging. I den forbindelse legges detaljplanen og miljø-, transport- og anleggsplanen ut på en begrenset høring til offentlige myndigheter.

Austri søker nå om godkjenning av detaljplan for Raskiftet vindkraftverk. Søknaden beskriver turbinstørrelse, antall turbiner og turbinplassering. Konsesjonen legger opp til at det skal være en viss fleksibilitet i turbinstørrelse grunnet teknologiutvikling fra søknadstidspunkt og frem til realisering av prosjektet. Grundige vurderinger av vindforhold sett opp mot tilgjengelige vindturbiner medfører at det nå planlegges færre og større turbiner enn det som var grunnlaget for konsesjonssøknaden.

Det søkes samtidig om godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan (MTA). MTA skal bygge på detaljplanen, og sikre at utbygger og entreprenør under bygging og drift av anlegget tar hensyn til miljøinformasjonen som er fremkommet i konsekvensutredningene og krav stilt i konsesjonen.

http://www.nve.no/no/Om-NVE/Lover-og-forskrifter/Forskrifter-pa-horing/Tillegshoring---Raskiftet-vindkraftverk/

 

Rettleiar for utarbeiding av miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for anlegg med konsesjon etter energilova (2011) finner du her:

http://webby.nve.no/publikasjoner/veileder/2011/veileder2011_06.pdf

Raskiftet - Møtereferat 18.06.15. - Status, avklaringer og fremdrift - Avsender NVEs miljøtilsyn

Referat fra Austris møte med NVE og NVEs miljøtilsyn.

Korrespondansen mellom Austri og Vegvesenet om bruk av fylkesveg 562 ved utbygging av vindkraftverk – brev fra Austri Vind - journalført Trysil kommune 27.10.15. Innsyn 10.11.15.

Austris høringsinnspill til handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017- datert 17. april 2013

Forstudier FV 562 (Vestside-vegen): Visse tilpasninger med høybrekk/lavbrekk/kurvaturjusteringer. Bekostes av utbygger.

Austris vindkraftplaner - fra vondt til verre - Håvard Melbye, OA 10.11.15.

Jakter utenlandsk kapital - Østlendingen 27.10.15.

Om Austri Vinds jakt på kapital, m.m. - Håvard Melbye - Lokalavisa Trysil Engerdal 05.11.15.

Åpne spørsmål til Åmot kommune 04.11.15.

Vedr. endringer i konsesjonsvilkårene for Raskiftet vindkraftverk.

Østlendingen - oppslaget etter åpne spørsmål Åmot kommunestyre - 04.11.15.

Åpen spørretime - Søker tilgjengelighet - Østlendingen 09.11.15.

NVEs melding til Trysil kommune 30.10.15. om begrenset høring detalj- og MTA-plan med høringsfrist 25.11.15.

Raskiftet vindkraftverk - NVEs svar til Trysil vedr. ønske om utsatt høringsfrist for detalj- og MTA-plan - innsyn 12.11.15.

NVE - ny vurdering av utsatt høringsfrist detalj- og MTA-plan - Åmot kommune

Åpne spørsmål til Ola Børke og Austri Vind, Lokalavisa Trysil og Engerdal, 13. august 2015, La Raskiftet Leve

Spørsmål vedr. avklaring av diverse eierskap v/ Snefrid Reutz-Håkenstad, styreleder LRL.

Vindkraftutbygging tross store miljøkonflikter - NTB-DN 10.03.2013 - Riksantikvaren trekker seg

Et aktuelt tilbakeblikk i anledning rapporten til Miljødirektoratet.

Innledning til vindkraftdebatt - medlemsmøte Trysil Høyre - 29.01. 2913

Vindkraft på Raskiftet? Innledning til debatt ved Anders Nyhuus.

NVE- Høring av planendringssøknad med frist 11.12.15.

Nord-Odal - Vedtak og saksutredning - disp. kommuneplanens arealdel