17. nov, 2015

Åmot: BioFokusrapporten 2011-2013

biolitt.biofokus.no


Feltarbeidet i Åmot ble utført av Biofokus i 2009-2010, og er rapportert i BioFokusrapport 2011-13. Fylkesmannen har kvalitetssikret dette materialet sammen med materiale som Forsvarsbygg senere har skaffet til veie fra Rødsmoen skyte- og øvingsfelt og Regionfelt Østlandet. Dataene er tilgjengelige i den nasjonale Naturbasen.

Materialet inneholder informasjon om 178 lokaliteter i kommunen. Av disse har hele 36 fått verdien A (nasjonalt viktig område), 92 har fått verdien B (regionalt viktig område) og 50 har fått verdien C (lokalt viktig område).

I nasjonal og regional sammenheng er det to hovednaturtyper Åmot har et særlig ansvar for. Det gjelder ferskvann/våtmark og barskog. I tilknytning til Glåma og Renavassdraget er det nasjonalt viktige våtmarkskompleks med dammer, evjer, elveører og sumpskoger. Disse områdene er tilholdssted for flere sjeldne og sårbare plante- og dyrearter, bl.a. kåltistel, huldregras, skogsøtgras, doggpil, mandelpil, spissnutefrosk og, storsalamander.

Det drives et aktivt skogbruk i kommunen, men det finnes fortsatt en rekke relativt små, men viktige gammelskoglokaliteter. På disse lokalitetene er det registrert mange rødlistede sopp- og lavarter, f.eks. svartsonekjuke, sjokoladekjuke, duftskinn, ferskenstorpigg, huldrestry, sprikeskjegg og taiganål.

Bakgrunnen for arbeidet med naturtypekartlegging er Rio-konvensjonen fra 1992 om biologisk mangfold som forplikter alle land til å kjenne til og ivareta sitt biologiske mangfold. Norge ratifiserte denne konvensjonen i 1993. Arbeidet med kartlegging av viktige naturtyper er en oppfølging av konvensjonen. Resultatet av kartleggingen vil gi Åmot kommune et bedre grunnlag enn tidligere for å forvalte sitt biologiske mangfold på en god måte.

Kontaktpersoner:

Hans Christian Gjerlaug
fmhehcg@fylkesmannen.no
Tlf: 62 55 11 82

Jan Schrøder
fmhejs@fylkesmannen.no
Tlf: 62 55 11 78
Mobil: 913 89 709