4. mai, 2016

GD 3. mai: Mindre utbytte til Eidsiva-eierne!

 

Vel, når Eidsiva er fredet av Østlendingen, får GD (Gudbrandsdølen Dagningen) utvide folkets horisont.

GD 3. mai: Mindre utbytte til Eidsiva-eierne!

Øistein Andresen vil ha dialog med Eidsiva-eierne. Utbytte på dagens nivå kan ikke fortsette.

*************************************************************************

Eidsiva klarer ikke å levere utbytte på dagens nivå lenger. Det er budskapet i et notat konsernsjef Øistein Andresen har sendt eierne i forkant av eiermøtet 12. mai.

Konsernsjefen forklarer utfordringene som har rammet konsernet det siste året, og som til fulle ble satt på dagsorden i forbindelse med skifte av toppledelse sist høst, med at kraftbransjen er inne i en periode med svak lønnsomhet.

Klarer ikke utbyttekravet
Energiselskapet eies av innlandets to fylkeskommuner og kommuner, og har de siste årene forpliktet seg til å levere et utbytte i størrelsesorden 200 millioner kroner til eierne. Eierne vil få utbytte som forutsatt for 2015. Men deretter blir overføringene fra selskapet til offentlige budsjetter i Hedmark og Oppland trolig kraftig redusert, uten at konsernsjefen sier hvor mye. Forslaget om å redusere utbytte til eierne kommer etter at konsernet har bestemt seg for å redusere tallet på ansatte med 100 årsverk, gjennomføre tiltak som skal forbedrer årsresultatet med 165 millioner kroner og etablere en mer kostnadseffektiv selskapsstruktur med færre selskaper. Alle tiltak iverksatt på under ett halvt år.

Ikke noe beløp
I brevet til eierne nøyer den nye konsernsjefen seg med å gjøre rede for situasjonen i relativt runde formuleringer.
– Simuleringer av resultater fram til 2020 viser at styret må vurdere om et utbytte på nivå med de siste års utbetalinger er bærekraftig de nærmeste årene, skriver han. Konsernet har totalt 28 eiere som via Aksjonæravtalen har gitt føringer for hensikten med sitt eierskap. Ett av punktene er «konkurransedyktig avkastning», og som en del av avkastningen er utbetalingen av utbytte regulert i avtalen.

Både hva som skal være et årlig «minimumsutbytte», og at styret hvert år skal fremme en tre års rullerende utbytteplan, er hjemlet i avtalen. Nå må det trolig endringer til. Styret og konsernsjef ønsker dialog med eierne sine, og viser blant annet til en kontantstrømsanalyse for 2015 som viser at konsernet hadde en negativ kontantstrøm etter investeringer som ble dekket opp av nye lån på cirka 500 millioner kroner. Virksomhetsplanen viser at konsernets belåning vil øke med mellom 400 og 500 millioner kroner årlig fram til 2020 med de investeringene som er hensyntatt i planen.

300 millioner i året
– Etter etableringen av ansvarlig lån i 2011 har utbetalingen til eierne utgjort i overkant at 300 millioner årlig i form av renter og utbytte, skriver Andresen.
– Med den usikkerheten som råder for kraftpris framover, vil det være utfordrende for selskapet å opprettholde samme nivå på utbetalingen til eierne i en periode hvor konsernet må gjennomføre et ambisiøst investeringsprogram både for å opprettholde leveringssikkerhet og produksjonsevne på kort sikt, men også for å sikre nødvendig vekst og verdiutvikling på lengre sikt, skriver Andresen.

Fallende kontantstrøm
Avslutningsvis i brevet til eierne skriver han at det har vært stort fokus på eiernes utbyttepolitikk i kraftbransjen.

– Styret mener Eidsiva har hatt en fornuftig og forsvarlig modell for utbytte nedfelt i Aksjonæravtalen i årene som har gått. Med fallende lønnsomhet og kontantstrømmer kombinert med store investeringer går konsernet inn i en krevende periode. Selskapet har gjennomført forbedringstiltak i årene som har gått og planlegger ytterligere tiltak for den kommende perioden for å møte disse utfordringene.
- En nedbemanning av 100 årsverk er alvorlig, men nødvendig, skriver han.
- Å kutte investeringsrammene ytterligere er mulig, men lite ønskelig da dette vil påvirke konsernets framtidige lønnsomhet. 
En årlig utbetaling til eierne på i størrelsesorden 300 millioner kroner kan fortsatt forsvares ut ifra dagens egenkapital- og likviditetssituasjon, men ut ifra risikoen og usikkerheten som råder i kraftmarkedet mener styret av forsiktighetshensyn at utbyttenivået de nærmeste årene bør tas opp til fornyet vurdering.
Som en følge av dette ønsker styret å komme i dialog med konsernets eiere om utbyttepolitikken de kommende årene, skriver konsernsjef Øistein Andresen.