7. apr, 2016

Kommuner som kjøpslår fra nei til ja

 

Notat oversendt OED.

Til nettverket skriver Karin Leonhardsen om notatet:

Som en av flere kommuner vet vi at Nord-Odal har gått fra nei til ja etter påvirkning/gavepakker fra utbygger. 

Men skal det kunne kjøpes tillatelse på denne måten ? "Vindkraftutbygging er et betydelig naturinngrep med varige konsekvenser og hensynet til naturen kan ikke skyves i bakgrunnen fordi en utbygger legger nok penger på bordet." sier jusprofessor Jan F Bernt. Han uttaler at myndighetene mangler et klart regelverk, tilsyn og veiledning i vindkraftsaker. "Jeg har en fornemmelse av at Regjeringen bevisst har valgt å se gjennom fingrene med dette for å lette vindkraftutbyggingen" (Aftenposten nett 24 mars 2016).

 
Notatet nedenfor har jeg sendt til OED, som hele veien har vært åpne for innspill og ytringer. Det setter jeg stor pris på.  Hvor mye vi i realiteten blir lyttet til er ikke godt å vite. Og hvor mye press har OED på seg - fra andre departementer og fra Stortinget  - det vet vi heller ikke nok om. I tillegg er kommunikasjonen mellom utbyggere og kommuner ofte vanskelig i å få innsyn i - og forstå.  Det kan bli flere spørsmål enn svar. Så store og omfattende som vindkraftsakene er, så er det særdeles viktig at uansett resultat, skal vi kunne  stole på at saksbehandlingen i det minste går rett for seg. At det utvises en porsjon redelighet! Det er vel det som er hovedbudskapet mitt til departementet.

 

OED
postmottak@oed.dep.no

                                                                                                                                                                                                                                                                        Auli 5. april 2016
NOTAT

Sak 2016/436 Songkjølen og Engerfjellet vindkraft

Jeg viser til saksframlegg til kommunestyremøtet i Nord-Odal 26.01.16 :
"E.ON har hatt samtaler med departementet som skal ha uttalt at departementet vil legge avgjørende vekt på kommunens holdning."

Mange med meg mener dette er en noe uklar kommunikasjonsform -  "skal ha uttalt at departementet...."  E.on videreformidler dette til kommunen. Og lokalavisa slår det stort opp.

Departementet har hele tiden vært åpen for innspill, noe jeg er takknemlig for, og jeg vil derfor uttrykke hva jeg mener om dette. 

Hvis OED virkelig ville legge vekt på kommunens holdning så var jo den allerede klar.


-Innsigelsen fra Nord-Odal kommune lå inne - den var ikke trukket
-Nei-vedtaket fra Nord-Odal kommunestyre i 2013 lå fast
-Fylkesmannen i Hedmarks innsigelse lå inne
-Eidsvoll kommunes innsigelse lå inne
-Nord-Odal kommune hadde sagt nei så sent som høsten 2015 til søknad om dispensasjon ift   LNF-arealer i kommuneplanen

Kommunen har altså sagt sin mening.  Hvorfor handler ikke OED ut fra dette - istedet for å gi E.on, en av partene, et ekstra forhandlingskort - en indirekte oppfordring om å stå på for å framskaffe et nytt politisk resultat helt på tampen?  Sett utenfra framstår dette som uheldig inngripen i saken.

Henvendelsen fra OED via E.on til kommunen forårsaket  nemlig en øyeblikkelig snuoperasjon. E.on så nye muligheter og gikk rett inn på tilbudssida og i politiske møter for å omvende politikerne. Og et såkalt grunneierfond ble etablert med "økonomiske gavepakker" til ungdom  -  ytelser som ikke har noe som helst med vindkraftsaken å gjøre, men som helt åpenbart og utilslørt ble gjort for å påvirke kommunestyrets avgjørelse. Partiet Høyre gikk nå fra nei før valget til et ja. Det hele endte med ja til konsesjon i kommunestyret. Henvendelsen fra OED til E.on til kommunen har dermed påvirket resultatet i aller høyeste grad.

Men  OED er øverste myndighet og  skal på selvstendig grunnlag avgjøre saken. Da kan jeg ikke annet enn stole på at departementet vil gjøre dette etter beste skjønn.

Med vennlig hilsen

Karin Nybak Leonhardsen