5. apr, 2016

Eidsiva må følges tett, mener Oppland Arbeiderblad. Hva mener Østlendingen?

 

- Vi synes det er underlig at politikerne gir så vide fullmakter til interne transaksjoner.

            Under tidligere adm.dir. i Eidsiva Energi AS, Ola Mørkved Rinnan, forsøkte konsernet å få eierne til å omgjøre et lån på 1,5 milliarder kroner til egenkapital. Dette for å styrke egenkapitalen slik at selskapet fikk bedre rating når de må ut på lånemarkedet. Heldigvis sa eierkommunene nei. I stedet har de nå sagt ja til å utvide lånet med ti nye år. Dette får også positiv konsekvens ved nye låneopptak. Men i tillegg garanterer det eierkommunene fortsatt renteinntekter. Inntekter eierne sårt trenger til sine aktiviteter. Vi synes dette var en konstruktiv løsning.

            Eidsiva har også sendt ut en annen sak til behandling hos sine eiere. Det gjelder endringer i Aksjonæravtalen. Én endring gjelder punktet som omhandler at alle kjøp eller salg av vesentlig betydning for alle selskaper i konsernet skal behandles av enten Generalforsamlingen eller Bedriftsforsamlingen. Dette ønsket ledelsen i Eidsiva å få endret ved at ordlyden skulle bli: Konserninterne kjøp og salg av aksjer unntas fra bestemmelsene.

            I Østre Toten hadde ingen politikere, unntatt én, innvendinger, men i Gjøvik ble det en inngående debatt. Rødt fremmet forslag om å stryke den nevnte setningen, men forslaget fikk kun 17 av 45 stemmer.

            Vi synes det er underlig at politikerne gir så vide fullmakter til interne transaksjoner, spesielt når det reises sterk kritikk fra nær sagt alle politiske partier mot hvordan Eidsiva har forvaltet sine verdier de siste åra. Nå kan titalls millioner flyttes internt uten at det skjer annet enn ei melding til eierne.

            Eidsiva er et viktig konsern for hele Innlandet. De forvalter enorme verdier, og varige verdier. Dessverre har driftsinntektene blitt redusert de siste åra, og sammenligner vi med andre store energi-konsern, er resultatgraden lavere enn dem man liker å sammenligne seg med. Ny adm.dir. Øistein Andresen sier at de har lansert tre strategiske veger for å bedre resultatet med 165 millioner kroner fra 2018. Det tror vi er helt nødvendig. Gjeldsposten har vokst altfor mye i forhold til driftsinntektene. I tillegg sliter konsernet både med omdømme og tillit i relativt mange miljøer. Forhåpentligvis finnes ikke flere spøkelser i skapet etter at Rinnans famøse pensjonsavtale falt ut.

Leder OA, 1. april 2016.