10. mar, 2016

Sentrale spørsmål vedr. behandling av vindkraftsaken i Nord-Odal i kommunestyret 26.01.2016.

 

Spørsmålene ble oversendt Nord-Odal-rådmann Runar Kristiansen 15. februar i år. Svar fra Nord-Odal kommune forelå 1. mars, og ble så etterfulgt av en sluttkommentar fra Karin Leonhardsen, datert 8. mars. E-post-korrespondansen gjengis her da spørsmålene er av prinsipiell betydning også for andre vindkraftkommuner.

Dessverre opplever vi at konsesjonsprosesser for vindkraft i mange tilfeller er forbundet med liten åpenhet, som utfordrer lokaldemokratiet. Gir utslag som bevisst trenering av offentlig debatt som kan høyne kunnskapsnivået/øke konfliktnivået, fravær av informasjon og åpne folkemøter, sen journalføring og oversendelse av bestilte innsynsdokumenter, dokumenter som unndras offentligheten, bruk av «korrespondanse» over telefon som ikke er sporbare, avgjørelser om at det ikke skal føres møtereferater, politisk behandling av saker som omhandler vindkraft, men som ikke er oppført på sakskartet, og lokalpresse som unnviker kritisk journalistikk om tema.

I økende grad erfarer vi også at rådmenn/administrasjon overstyrer/ikke respekterer kommunestyrevedtak i vindkraftavgjørelser – fortsetter å jobbe for vindkraft bak politikernes rygger - i håp om å få omgjort vedtaket på sikt. Kommunene Nord-Odal og Marker er to nærliggende eksempler i Østlandsområdet.  

Så til korrespondansen:

Til Nord-Odal kommune v/rådmann Runar Kristiansen

 

Spørsmål vedr behandling av vindkraftsaken i kommunestyremøtet 26.01.2016

Konsesjonen
Vindkraft Songkjølen-Engerfjellet. Nord-Odal kommunes høringsuttalelse - ny behandling.
Ved avstemming nr en blir det overvekt JA til at OED kan gi konsesjon til E.ON.
I det som har fått saksnummer 003/16.

 Avtalen om avbøtende tiltak - signering og avtaletekst
At ordfører formelt undertegner en slik avtale er helt naturlig. Det bør være unødvendig å stemme over. "Han eller hun er rettslig representant for kommunen og fylkeskommunen og underskriver på dennes vegne i alle tilfelle hvor myndigheten ikke er tildelt andre" (Kommuneloven § 9 nr3).  Jeg tolker dette som en ren signering.

            Hva så med selve avtalens innhold, det økonomiske grunnlaget for at saken ble tatt opp på nytt.  Når stemmes det over innholdet? Før en slik avstemming vil det være naturlig at det framkommer forskjellige synspunkter fra politikerne, for eks spørsmål til spesifikke punkter i avtalen. Jeg oppfattet ikke at det var en slik diskusjon. 
            Og hvordan skulle politikerne greie å forberede seg på avtalen?  Fra mandag kveld kl 18oo til tirsdag kveld  kl 17oo. I løpet av disse timene ble det forventet at de skulle sammenlikne postene i gammel og ny avtale, avveie det hele og komme med en forsvarlig konklusjon.  Det må oppleves belastende, særlig for de nye politikerne med kanskje minimal kunnskap om vindkraftsaken fra før. 
            Ved avstemming nr. to blir det enstemmig JA.  Men blant tilhørerne råder en viss tvil om hva det ble stemt over.

1 - at avtalen utsettes til ny egen sak 004/16 i nytt møte?
2 - at avtalens innhold godtas der og da?
3 - at tillatelse gis til at ordfører signerer?
            Selv oppfattet jeg ordlyden som at det skulle være en ny sak i et nytt møte. Neste kommunestyremøte er 18.februar, men av sakene som står oppført der er ingen om vindkraft, og første sak begynner på 005/16.  Ikke kan jeg se at det er satt opp noen ny møtedato heller. Hvor er det blitt av sak 004/16?  I et nytt saksframlegg datert 27.01, men som omhandler møtet 26.01.16, står sak 004/16 oppført. Jeg er ikke i stand til å lese av teksten hva som skjedde.

Fullmakt til å signere og en full behandling av innholdet i en ny avtaletekst er to helt adskilte saker. Og kan ikke blandes sammen. Min oppfatning er at pr i dag er ikke den nye  avbøtende avtalen mellom E.On og kommunen behandlet politisk.


Grunneierfondet
Grunneierfondet er trukket inn som en naturlig del i selve saken. Og framstår i dag som en og samme sak - både i uttalelser fra administrasjonen og i selve saksframlegget til møtet.  Både E.On og grunneierne har som hovedmål å sikre sine felles interesser gjennom å påvirke politikere og publikum til å si ja til utbygging. Dette gjøres mens klagebehandlingen pågår i OED.  Alle som vil, kan selvfølgelig støtte kommunens innbyggere gjennom fond og pengegaver. Grunneierne kunne gjort dette i etterkant - av egen godhet. Og det ville helt sikkert blitt satt stor pris på.  Men i dette tilfellet overskygges godheten av egeninteressene. En juridisk bedømmelse kunne gjerne vært gjort. Da ville ikke grunneiere og kommune utsatt seg for at det reises tvil om handlemåten.

Saksbehandlingen
Ut fra din stilling som øverste sjef for administrasjonen, mener du at informasjon og utredning - altså selve saksbehandlingen - har vært forsvarlig overfor politikere og publikum? Jeg tenker spesielt i forhold til Kommuneloven § 23 nr 2,." Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet."  Respekt for innbyggerne tilsier åpenhet og god kommunikasjon også overfor dem.  Og jeg trenger vel ikke minne om at siden dette antagelig er kommunens største sak noensinne, så er det enda mer behov for klarhet og tydelighet. 

Da jeg har fulgt denne vindkraftsaken tett de siste fire årene, er jeg svært interessert i å høre dine synspunkter.


Med vennlig hilsen
Karin S N Leonhardsen

 

Svar: Spørsmål vedrørende behandling av vindkraftsaken i kommunestyremøtet 26.01.2016

Det vises til dine spørsmål vedrørende behandling av vindkraftsaken i kommunestyremøtet 26. januar 2016. 

Du stiller spørsmål om kommunestyrets behandling av avtalen mellom Nord-Odal kommune og E.ON.  Kommunestyret ble i møte enige om å dele sin behandling av saken i 2 deler. Først behandlet kommunestyret selve kommunens uttalelse i vindkraftsaken (sak 003/16).  Deretter behandlet kommunestyret avtalen mellom kommunen og E.ON vedrørende avbøtende tiltak (sak 004/16). Saken ble altså behandlet i samme møtet. Kommunestyret hadde fått fremlagt endelig utkast til avtale og kommunestyret var av den oppfatning at de hadde hatt tilstrekkelig tid til å gjøre seg kjent med endringene i avtalen og behandlet dermed saken. Ordfører ble gitt myndighet til å signere avtalen slik den forelå.  Den nye avtalen med E.ON er således behandlet og vedtatt av kommunestyret.

Du stiller deg kritisk til at opprettelsen av et grunneierfond er trukket inn i saken.  Opplysningene om opprettelsen av et grunneierfondet forelå og det ble derfor opplyst om dette i saksutredningen. Dette var et av mange momenter kommunestyret skulle vurdere når de tok stilling i saken. Saken er kompleks og det er lite trolig at dette var et avgjørende argument.   Som du er kjent med er dette fondet rettet mot kommunens innbyggere og ikke kommunen som organisasjon.  Det står grunneierne fritt til å opprette et slikt fond. Fondet tilgodeser ikke kommunen som organisasjon og vi vurderer saken slik at dette ikke kommer i konflikt med kommunens etiske reglement.

Til slutt spør du om rådmannen som øverste sjef for administrasjonen er av den oppfatning at saksen har vært forsvarlig utredet, til det kan jeg svare bekreftende, noe også politikerne ga uttrykk for i møtet der saken ble behandlet.

Med hilsen

Runar Kristiansen, rådmann

Ellisiv Hovig, leder eiendom og samfunn

 

Sluttkommentar: Behandling av vindkraftsaken i kommunestyremøtet 26.01.2016

Jeg takker for svaret datert 01.03.2016. Selv om det var bagatelliserende og lite oppklarende. Jeg håper at kommunestyret i Nord-Odal behandler og avgjør andre saker på en mer betryggende og oversiktlig måte enn hva vi har sett i vindkraftsaken.  Behandlingen her styrker ikke troen på lokaldemokratiet.  Det bør være et minstekrav at vedtak utformes på en slik måte at de er forståelige for folk, hva enten man er for eller imot det som blir vedtatt. Og at det også gis tid til innsyn og åpenhet for innbyggerne iflg kravene til offentlig forvaltning. 

Når det gjelder vindkraftsaker generelt i Norge i dag, så mener jeg at lokaldemokratiet fungerer dårlig.

Det utgjør en fare for felles, langsiktige mål og verdier. Verdier som administrasjonen og de valgte politikerne i kommunene er satt til å forvalte til alle innbyggernes beste.  Verdier som faktisk ble sterkt vektlagt i Nord-Odal formannskaps møte 13.10.15. Men som kommunestyret gikk bort fra den 26.01.2016 for i stedet å prioritere kortsiktige økonomiske interesser.  Noen saker er FOR store for å besluttes av kommunestyrer i små kommuner. Man mangler kort og godt kompetanse om følgene av det vanskelige og uoversiktlige emnet vindkraft. Ikke minst her i innlandet. Dette utnyttes bevisst av storkonsern og utbyggerinteresser. Og kommunene lar seg lure. Dessverre.

Med vennlig hilsen
Karin S N Leonhardsen