9. mar, 2016

Søknad om planleggingsmidler knyttet til Raskiftet vindkraftverk for 2016

 

Trysil: Søknad om planleggingsmidler, oversendt Austri Raskiftet DA, datert 14.12. 2015.

Det vises til framforhandlet avtale mellom Austri Raskiftet DA og Åmot og Trysil kommuner vedrørende samarbeid om og kompensasjon og utgiftsdekning i forbindelse med planlegging og eventuelt etablering av Raskiftet vindkraftverk.

Det framgår av denne avtalen at vertskommunene Åmot og Trysil, for å kunne frigjøre kapasitet og kompetanse i forhold til planlegging og oppfølging av prosessen med etablering Raskiftet vindkraftverk, er gitt et tilskudd fra utbygger tilsvarende kr. 200.000 pr. år (kr. 300 000 i 2013) pr. kommune for perioden 2012-2015.

Det har vært ressurskrevende for kommunene å følge opp dette arbeidet til nå, og den kostnadsdekningen vi har mottatt har vært helt nødvendig for å kunne følge opp konsesjonær sine behov for avklaringer, høringer og samarbeid for øvrig.

Vi ser at det også i 2016 vil være behov for at kommunen frigjør ressurser for videre oppfølging av deler av prosjektet, i forbindelse med detaljplanlegging, diverse møtevirksomhet og eventuell videre saksbehandling knyttet til f.eks. dispensasjoner og klagebehandling.

På bakgrunn av dette og den inngåtte avtalen søker derfor Trysil kommune om et tilskudd på kr. 200.000 i 2016 til kostnadsdekning for frikjøp av saksbehandlerkapasitet og eventuelt innkjøp av tjenester som følge av det videre arbeid med Raskiftet vindkraftverk.

Med hilsen
Bjørn Tore Bækken
Avdelingsleder

 

Det har vært ressurskrevende år for La Raskiftet Leve også. Kanskje vi skal søke Trysil og Åmot kommuner om økonomisk støtte? 🙂