24. feb, 2016

Nasjonal omstilling?

 

Vindkraft og nasjonal omstilling

Snefrid Reutz-Håkenstad, styreleder i La Raskiftet Leve

Styreleder for Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner (LNVK), Iver Nordseth, kom nylig med en klar oppfordring om å gi vindkraft en plass i nasjonal omstilling. Han mener vindkraft er løsningen på flere av utfordringene det norske samfunnet står overfor. Med et forbedret avskrivningsregime på plass kan vindkraftprosjekter være en sentral bidragsyter i en nødvendig nasjonal omstilling, legger han til. Det vises til Norges store uutnyttede vindressurser, og gjelder prosjekter det allerede er gitt konsesjon til, men også prosjekter som er i en tidlig fase i konsesjonsprosessen.

            Ikke overraskende kommer utfordringen fra en sammenslutning av kommuner som har to hovedmål: 1) Det skal bygges flest mulig vindkraftverk i Norge, så raskt som mulig, og 2) Lokalsamfunn som godtar vindkraftutbygging, skal få sin del av verdiskapningen. Styreleder understreker at det er en skandale at alle fordelene ved vindkraftutbygging tilflyter selskapene og storsamfunnet, mens kommunen og lokalsamfunnet sitter igjen med ødelagt natur. (Ref. Klassekampen 28.02.15.)

            Enda godt at Iver Nordseth innrømmer at vindkraftutbygging medfører ødelagt natur, men dessverre heles ikke irreversible naturinngrep av ymse gavepakker, eller fordelaktige økonomiske overenskomster, uansett hvor mange kroner som måtte tilfalle vertskommuner for vindkraft. Og man må være villig til å ofre mye natur om Norge skal fylles med flest mulige vindkraftverk i betydning «gi vindkraft en plass i nasjonal omstilling». I 2015, som var et år med gjennomgående gode vindforhold over hele landet, produserte 374 turbiner kraft tilsvarende 1,7 prosent av Norges totale elektrisitetsproduksjon.

            Siden Åmot og Engerdal kommune er blant LNVKs 49 medlemskommuner, må vi anta at kommunene stiller seg bak organisasjonens nevnte hovedmålsetninger. Hvis ikke det er tilfelle, bør de vurdere å melde seg ut av sammenslutningen. Åmot-ordfører Ole Gustav Narud (Sp), 4. varamedlem til styret i LNVK, kan sikkert gjøre rede for akkurat det.

            Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har innvilget totalt 100 vindkraftkonsesjoner, og cirka 25 søknader er under behandling. Kun et fåtall prosjekter er realisert. Med tanke på hvilke type areal som båndlegges av vindkraftutbygging, vil vi stå overfor en massiv framtidig naturødeleggelse, som er vanskelig å skjønne rekkevidden av i dag, hvis sovende vindkraftprosjekter med byggetillatelse plutselig blir vekket til live igjen. Skulle LNVKs oppfordring tas til følge, vil det være en tragedie for potensielle vindkraft-kommuner som ikke er tildelt vetorett. Er det noe vi har lært av konsesjonsprosessen for Raskiftet vindkraftverk, så er det at høringsuttalelser og klager tillegges liten vekt når de fleste hensyn kan tilsidesettes i detaljplanprosessen, etter at utbygger er innvilget rettskraftig konsesjon.  

Østlendingen: 23.02.16.