14. feb, 2016

Oversendelse av anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse. NVEs referanse: 201102774-272

 

Link til «Oversendelse av anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse»:

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201102774/1661356

Sammendrag

NVE har avveid fordeler og ulemper knyttet til alle de omsøkte tiltakene. Etter NVEs vurdering bør det gis konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for den omsøkte utvidelsen av planområdet, for bruk og opprusting av Villbekkvegen og for ny adkomstvei fra sør, herunder bruk og opprusting av Næringlivegen. Det bør også gis konsesjon for samlet installert effekt på 112 MW. Det bør derimot ikke gis konsesjon for bruk av intern luftledning i stedet for jordkabel.

Anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse er vedlagt. Siden det ikke gis konsesjon for bruk av luftledning, må tiltakshaver sende NVE et oppdatert kart over de konsesjonsgitte tiltakene innen 1.4.2016.

Klageadgang (med søknadsfrist 26. februar 2016.)

Avgjørelsene kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til den sentrale e-postadresse nve@nve.no .

 

01 Oppdatert anleggskonsesjon etter planendring

02 Oversendelse av oppdatert anleggskonsesjon

04 Ekspropriasjonstillatelse for nye adkomstveier