14. feb, 2016

Uttalelse fra Elverum kommune vedr. avbøtende tiltak

 

Brev oversendt Austri Vind DA fra arealplanlegger Erik Johan Hildrum, Elverum.

Brevdato: 26.01.16.

Journalført 08.02.16.

 

16/2267 Avbøtende tiltak ved utbygging av Raskiftet vindkraftverk

Viser til brev fra Elverum Turforening vedr. «Krav om midler fra avbøtende tiltak i forbindelse med utbygging av Raskiftet vindkraftverk».

Elverum Turforening beskriver i brevet konsekvenser en eventuell utbygging vil få for eksisterende løypenett i området. Brevet beskriver også økonomiske konsekvenser og forventninger om bidrag fra midler til avbøtende tiltak.

Utbyggingen av Raskiftet vindkraftverk vil få konsekvenser for attraktiviteten til dagens turområder fra Rogstadbakkvollen og innover mot Halvorsberget m.m. Elverum kommune mener derfor det er riktig at Austri Raskiftet som utbygger tar ansvar for en opprusting og oppgradering også av de delene av løypenettet som ikke blir direkte berørt av selve utbyggingen. Opprusting og bedre tilrettelegging for utfart kan være med å kompensere for at andre kvaliteter ved turområdet får en annen verdi i framtiden med et vindkraftverk, enn det har i dag.

Elverum kommune støtter Elverum Turforening sin beskrivelse av områdets verdi som friluftsområde, og håper at et konstruktivt og godt samarbeid mellom Elverum Turforening og Trysil kommune/Austri Raskiftet kan videreføres.

Som det går frem av innkallingen til møtet her i Elverum den 10. februar, vil temaet bli tatt opp til drøfting da.

Med hilsen

Erik Johan Hildrum

arealplanlegger

 

Kopi til:

Elverum Turforening v/Jon Simon Høye

Søre Osen Grendeutvalg

Søre Osen IL v/ Ingar Kristiansen

Trysil kommune, Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen, 2421 TRYSIL