11. feb, 2016

Vindkraft i Marker: Blir klagen trukket?

 

Leserinnlegg i Smaalenenes Avis 10. februar om Scanergys anmodning til Marker kommune (Østfold) om å trekke klagene på NVE-konsesjonene til Joarknatten og Høgås Vindkraftanlegg. Skrevet av Knut Wangberg, leder i Motvindkraft.

SCANERGY HAR sendt en meget spesiell anmodning om å trekke Marker kommunes klage på vindkraftutbygging i Marker. Kommunestyret har sagt nei til konsesjon, og har påklagd NVEs vedtak om å gi konsesjon til OED. Fem av seks politiske partier sa i valgkampen at kommunestyrets vedtak mot utbygging ligger hos Olje- og energidepartementet, OED, og det er de som må svare ja eller nei på om det blir vindmøller i Marker. Markers politikere har sagt sitt.

MOTVINDKRAFT MARKER regner med at politikerne avviser anmodningen allerede i formannskapet.

MARKER KOMMUNESTYRE fattet 21. mai 2013 følgende vedtak: «Etter en samlet vurdering tilrår Marker kommune at det ikke gis konsesjon for ovennevnte vindkraftverk/nettilknytning i Marker kommune». I tillegg er det i vedtaket med noen punkter som kommunen ønsker innfridd dersom det allikevel skulle gis konsesjon.

NVE GA KONSESJON etter en samlet vurdering, og Marker kommune påklaget dette vedtaket i kommunestyremøte 11. februar 2014. Saken gikk innom NVE som opprettholdt sitt vedtak før saken ble oversendt OED.

            OED har nå klagesaken til behandling, og vil si ja eller nei til vindkraft i Marker. I valgkampen ble det stilt spørsmål om det kunne bli aktuelt å trekke en klage. Fem partier svarte i avisinnlegg og på NRK-møtet at det er ikke aktuelt. Motvindkraft Marker forventer at politikerne står ved det de har uttalt.

SCANERGY vet at OED legger vekt på Marker kommunes vedtak. Ved å få kommunen til å trekke klagen øker sjansen for et ja til vindkraftverk. I brevet forsøker de å spille på noen av de punktene som kommunen ønsker innfridd dersom det skulle gis konsesjon, for derigjennom å få det til å se ut som om kommunen ikke lenger er imot vindkraft. Men vedtaket i kommunestyret er at Marker kommune ikke tilrår en konsesjon.

I BREVET fra Scanergy kan vi lese: «Scanergy har gjennom flere år arbeidet tett med kommunale ønsker og krav. Vi ser det som helt naturlig at kommunen har meninger om våre prosjekter, og som vi må ta hensyn til. Det er også vårt ønske at Joarknatten, Høgås og Hån blir realisert i tråd med forventninger fra lokale myndigheter.»

MARKER KOMMUNE har gjennom sine vedtak en mening om prosjektet, og det tar Scanergy ikke hensyn til. De prøver tvert imot på å få Marker kommune til å gjøre om på sine tidligere vedtak.