23. jan, 2016

Jadda! Vindkraft-avskrivningene ble foreløpig avvist av ESA.

 

Europower.com

22. januar 2016 - 09:45

Vindkraft-avskrivningene ble foreløpig avvist av ESA

Et helt år etter at regjeringen varslet nye avskrivningsregler for vindkraft, avviste ESA Norges søknad i de innledende rundene. Norge ble bedt om å rykke tilbake til start, og fortsatt er ikke den formelle søknaden sendt.

Det har gått 15 måneder siden finansminister Siv Jensen første gang varslet at regjeringen ville endre avskrivningsreglene for norsk vindkraft.

– Vi jobber på spreng for å få dette på plass, sa Jensen da hun presenterte statsbudsjettet for 2015 onsdag 8. oktober 2014.

Departementet gjorde samtidig oppmerksom på at endringen måtte avklares med EØS-avtalens kontrollorgan ESA. I februar ble det klart hva endringene gikk ut på, og enda senere varslet departementet at det har oppstått forsinkelser i avklaringen med ESA. Sjekk tidslinjen nederst i saken for detaljene.

Europower kan i dag fortelle årsaken til at saken tar så lang tid. Vi har bedt Finansdepartementet om opplysninger, men har ikke fått svar noen utfyllende svar. Historien om hva som egentlig har skjedd er derfor hentet fra andre kilder. Kilder som har innsyn i prosessen både via Finansdepartementet og ESA.

– Uholdbart EØS-rettslig argument

Den formelle notifikasjonen (søknaden) er ennå ikke sendt. Det har i stedet foregått såkalt pre-notifisering, altså innledende runder. I slike runder er det vanlig at fakta avklares, og ESA kommer med innspill på hva slags innhold notifikasjonen må ha for at den skal kunne godkjennes. Det er i denne pre-notifisering at prosessen har stoppet opp.

ESA har ikke villet godta Finansdepartementets argumentasjon om at norsk vindkraft må få gunstigere avskrivningsregler fordi avskrivningen er gunstigere i Sverige. Norge må ha noenlunde like regler som Sverige, hvis ikke vil svenskene ha en stor fordel i byggingen av sertifikatberettigede vindparker, argumenterte departementet.

– Men det er et grunnleggende og fundamentalt uholdbart EØS-rettslig argument. Poenget med EØS-avtalen er jo nettopp å hindre slike statsstøtte-konkurranser mellom landene, sier en kilde med innsyn i prosessen.

Ganske tidlig ble Norges argumentasjon derfor avvist av ESA. Det ble gitt uttrykk for at argumentasjonen pre-notifikasjonen var bygget på, var helt umulig.

– De norske forhandlerne fikk ganske klart døra i ansiktet, og beskjed om at hvis avskrivningene notifiseres på et slikt grunnlag, vil ESA oppnevne en formell undersøkelse umiddelbart etter de har mottatt den formelle notifikasjonen, sier kilden til Europower.

Det er en prosess som tar mellom 12 og 18 måneder før det blir tatt en avgjørelse, og avgjørelsen vil mest sannsynlig være negativ.

Må dokumentere at tiltaket vil fungere

På et såkalt pakkemøte 9. oktober 2015, møtte representanter fra ESA representanter fra Norge. De drøftet flere pågående saker, deriblant vindkraftavskrivningene. Der fikk Norge i praksis beskjed om å rykke tilbake til start, og bygge opp argumentasjonen på en helt annen måte.

– ESA måtte i detalj forklare norske myndigheter at de bare måtte glemme pre-notifikasjonen, fordi den var basert på et helt uholdbart grunnlag, blir det sagt.

For å få endringene godkjent, må Norge i stedet argumentere med at kraftprisene er så lave i forhold til byggekostnader at det ikke er mulig å til en rimelig avkastning på vindkraft i Norge. Norge må deretter dokumentere at gunstigere vindkraftavskrivning er støtten som må til for å få opp lønnsomheten.

De må også dokumentere at selv om denne støtten vil få opp investeringslysten, skal den heller ikke overstimulere. Den skal dekke gapet opp til lønnsomhet, men heller ikke mer.

ESA har bedt Norge om å legge fram tall, komme med eksempler og vise forretningsplaner for påtenkte vindkraftanlegg. På den måten kan Norge vise at norske vindkraftutbyggere ikke oppnår tilfredsstillende avkastning uten denne skatteendringen. De må også dokumentere at regelendringen slår ut noenlunde likt for alle nye vindparker.

Sendte brev i går

Selv om godkjenningen så langt har gått galt, er Europowers kilder samstemte i at det absolutt bør være mulig å få til en godkjenning. Det gjelder bare for Norge å argumentere riktig i forhold til EØS-avtalen. Glem svenskene og sertifikat-landskampen, og rett oppmerksomheten mot at en slik form for statlig hjelp vil utløse fornybar-investeringer som ellers vil bli lagt i skuffen.

Etter det Europower kjenner til er Finansdepartementet i ferd med å bygge opp argumentasjonen og dokumentasjonen på nytt, men i mellomtiden tikker klokken mot sertifikatfristen i 2020, og de norske aktørene får stadig dårligere tid før det må fattes investeringsbeslutninger.

Først når ESA mottar den formelle notifikasjonen har byråkratene i Brussel en tidsfrist på seg. Da må de avgi et svar innen to måneder, eventuelt sette i gang en bredere prosess med høringer i EU-systemet. Så lenge Norge ikke har sendt notifikasjonen, skjer det formelt sett ingenting.

Etter å ha sendt spørsmål til Finansdepartementet i dag om hva som er årsaken til at prosessen med ESA har tatt så lang tid, får vi epost fra kommunikasjonsavdelingen om at vi kan sitere statssekretær Jørgen Næsje på følgende:

– Regjeringen ønsker å få til dette, og vi jobber så hurtig vi kan. Pre-notifikasjonsprosessen med ESA pågår fortsatt, og vi venter nå på tilbakemelding på vårt brev til ESA, som ble sendt 20. januar 2016. Det er flere uavklarte forhold, og prosessen tar derfor tid, sier Næsje.

  • Forhistorie: Den norske vindkraftbransjen krevde lenge at avskrivningene måtte gjøres likere de svenske fordi det aller meste av vindkraftutbyggingen innenfor sertifikatordningen skjedde i Sverige.
  • 8. oktober 2014: Finansminister Siv Jensen varslet ved framleggelsen av statsbudsjettet at vindkraften vil få gunstigere avskrivningsregler. Hva endringene innebar ble ikke sagt, men det ble avklart at regelendringene skal være gjeldende fra 1. januar 2015.
  • 16. februar 2015: Halvannen måned etter at regelendringen trådte i kraft, ble regjeringens forslag definert i et høringsbrev. Investeringer i vindkraftverk foretatt i perioden fra 1. januar 2015 til 31. desember 2020 kan avskrives lineært over fem år. – Finansdepartementet vil ta kontakt med ESA for å avklare eventuelle EØS-rettslige problemstillinger knyttet til forslaget, sa Siv Jensen.
  • 24. april 2015: Pre-notifikasjon sendt fra Finansdepartementet via Næringsdepartementet til ESA.
  • 5. mai: Forespørsel fra ESA om mer informasjonen angående pre-notifikasjonen.
  • 1. juli 2015: Pressemelding fra Finansdepartementet: «Finansdepartementet er fortsatt i dialog med ESA for å avklare om den nye ordningen er i overensstemmelse med EØS-avtalens statsstøtteregler. Det er flere uavklarte forhold, og prosessen tar derfor tid.»
  • 9. september 2015: Møte mellom norske departementer og ESA om blant annet vindkraftavskrivningene.
  • 16. september: Forespørsel fra ESA om ytterligere informasjonen om pre-notifikasjonen.
  • 28. oktober: Anmodning og utveksling av ytterligere informasjonen om pre-notifikasjonen.
  • 25. november: Pressemelding fra Finansdepartementet: «Dialogen med ESA om gunstigere avskrivningsregler for vindkraftverk pågår fortsatt. Det er ikke avklart om ESA vil godkjenne de nye reglene. Det er viktig at de som vil benytte de nye avskrivningsreglene sender inn en søknad til Finansdepartementet før det settes i gang arbeid med vindkraftprosjektet. Årsaken er at ESAs retningslinjer for miljøstøtte krever dette.»

I dag: Ifølge Offentlig elektronisk postjournal er den formelle notifikasjonen fortsatt ikke sendt.