12. jan, 2016

Klage på godkjent detaljplan - Naturvernforbundet lokalt

 

Klage på NVEs vedtak om godkjenning av detaljplan for Raskiftet vindkraftverk

Det vises til NVEs vedtak 15. desember 2015, der det vises til hjemmel i endelig konsesjon av 7. august 2015.

Det opplyses at detaljplanen bare omfatter turbinposisjonene, og at veier og andre tiltak er beskrevet og kartfestet i miljø-, transport- og anleggsplanen (MTA) for vindkraftverket. NVE sier de behandler detaljplanen før MTA på grunnlag av konsesjonærs opplysninger om at det er viktig for framdriften i prosjektet å få fastsatt turbinposisjonene så tidlig som mulig. I den sammenheng viser NVE til at det i konsesjonen er lagt opp til at detaljplanen kan behandles før MTA, jf. vilkår 13 om at detaljplanen skal legges til grunn for MTA.  Austri Raskiftet DA har også sendt inn en planendringssøknad om ny atkomstveg og kraftledning innenfor planområdet, som NVE vil behandle samtidig med MTA- behandlingen.

Det er nå godkjent en detaljplan der det legges til grunn at den bare omfatter turbinposisjonene, selv om det i konsesjonsvilkår 13 sies klart og tydelig at «Konsesjonær skal legge frem en detaljplan som viser tiltakets endelige utforming..». Natuvernforbundet i Elverum- Åmot (NViEÅ) mener derfor at detaljplanen er godkjent på sviktende grunnlag.

Nettopp fordi turbinplasseringene er så avgjørende for prosjektet, så burde detaljplan, MTA- plan og planendringssøknad vært behandlet under ett. Det anses for å være i strid med god forvaltningsskikk at NVE her vektlegger hensynet til konsesjonærens framdrift i prosjektet framfor hensynet til en helhetlig samfunnsmessig vurdering.

Bakgrunnen for konsesjonsvilkår 26 har vært mye omdiskutert i konsekvensutredningsprosessen, og kommunestyrene i både Trysil og Åmot har i sin behandling fattet klare vedtak om hensyntagen til friluftslivet. Olje- og energidepartementet fastholder i det endelige konsesjonsvedtak at: «…..Det skal så langt det er råd legges til rette for at Raskiftettoppen, Butjernet og Halvorsberget kan være turmål også vinterstid».

NVE sier seg enig i at plassering av vindturbiner på selve Raskiftetoppen og Halvorsberget, og ved Butjernet er negativt for friluftslivet vinterstid. Likevel legger NVE ved godkjenningen av detaljplanen mest vekt på konsesjonærs opplysninger om at turbinpunktene på disse stedene er av de aller beste turbinpunktene i planområdet, og at det vil innebære store negative virkninger for prosjektet hvis disse må fjernes - som om dette nå skulle være nye opplysninger. Det har blitt påpekt fra Austri, og vært opplagt for alle under hele den forutgående prosessen, at plassering av vindmøllene på de høyeste toppene er mest gunstig for prosjektets økonomi. Det sentrale spørsmålet ved konsekvensutredningen og konsesjonsbehandling har likevel vært om utbygger skulle kunne kreve de mest optimale løsningene på tross av konsekvenser og på bekostning av allmennhetens interesser.  OED opprettholdt vilkåret om å ta hensyn til disse viktige punktene for friluftslivet i sin endelige konsesjonsbehandling, vel vitende om at en slik tilpasning ikke var gunstig for konsesjonær. Det er ikke det samme som å fjerne turbinene, men en justert plassering burde være aktuelt, slik både Trysil og Åmot kommune er inne på i sine uttalelser.

NViEÅ anser NVEs vedtak om å godkjenne turbinposisjonene ved utsiktspunktene Raskiftet og Halvorsberget og ved Butjernet, uten at de nye turløypetraseene er bestemt alvorsberget og ved ButjernetHalvorz, for å være brudd på konsesjonen. NViEÅ krever at turbinposisjonene i disse områdene justeres og tilpasses et turløypenett som ivaretar konsesjonsvilkåret. Alternativt utsiktspunkt som er foreslått er ingen akseptabel erstatning i forhold til Raskiftetoppen, den er helt spesiell.

NVE vedgår at 200 meter høye vindturbiner medfører økt synlighet og opplevelse i forhold til det  som ble lagt til grunn i konsekvensutredningen, men at den samlede virkningen oppveies ved at antallet er redusert fra 37 til 31.

Turbinene blir betydelig høyere en konsekvensutredet og turbinposisjonene i den godkjente detaljplanen opprettholdes på de høyeste toppene på Raskiftet og Halvorsberget, og også i de høyest beliggende og mest synlige områdene for øvrig. Samtidig er det uavklart hvor sterk lyssetting Forsvaret vil måtte kreve for ivareta hensyn til sikkerhet ved bruk av luftrommet, og om radiostyrt lyssetting kan las seg gjennomføre. Samlet vil dette kunne føre til at synlighet og negativ opplevelse av vindkraftverket blir betydelig større en forutsatt i konsesjonen. NViEÅ mener ut fra dette at turbinplasseringene ikke kan fastsettes før kravene til lyssetting avklart, og at godkjenningen av detaljplanen må oppheves. 

NVE sier i tråd med konsesjonen at det etter deres vurdering er viktig å unngå inngrep i viktige områder med gammelskog.

Godkjenningen av detaljplanen fastsetter slik det er lagt opp bare plasseringen av vindturbinene. NVE henviser til at konsesjonær har opplyst at områder med gammelskog unngås med den løsningen som ligger til grunn for detaljplan og MTA.  Etter NVEs vurdering er det ikke sannsynlig at de foreslåtte turbinposisjonene vil medføre vesentlige virkninger for gammelskog. Når det gjelder veier og andre tiltak i området ved Halvorsberget viser NVE til behandlingen av detaljplanen. Hvordan hensynet til gammelskog blir ivaretatt framgår på denne måten ikke klart av detaljplanen.

Det er i tillegg sendt søknad om planendringer som medfører forlengelse av eksisterende skogsbilvegsystem fra sør inn planområdet og nye luftstrekk med kraftledninger. En slik planendring vi påvirke tidligere uberørte områder som ikke var med i den opprinnelige konsekvensutredningen.

Konsesjonsvilkår 13 sier som før nevnt klart og tydelig at «Konsesjonær skal legge frem en detaljplan som viser tiltakets endelige utforming..».

Det burde være opplagt at den godkjente detaljplanen ikke oppfyller dette konsesjonsvilkåret, og at godkjenningen må trekkes tilbake.

Konsekvensene av løsningene i den godkjente detaljplanen, og planendringene som det legges opp til, innebærer også samlet sett så store endringer av forutsetningene og vilkårene for konsesjonen at den ikke kan anses for oppfylt.  Konsesjonen bør derfor trekkes tilbake for ny behandling.