1. jan, 2016

Eidsivakonsernet: Kvartalsrapport tredje kvartal 2015

www.eidsivaenergi.no


Utsiktene for lave kraftpriser dominerer fortsatt konsernets risikobilde, men også evne til endring og fornyelse for å møte kommende endringer i bransjen er i fokus.

Konsernet har ambisiøse investeringsplaner som kan bli utfordrende i en tid med lave kraftpriser. Konkurransedyktige resultater og sikring av konsernets finansielle plattform, inkludert kredittrating, er prioriterte områder.

Ytterligere reduksjon av kraftpriser kan være utfordrende for enkelte av verdiene i konsernregnskapet over tid.

Finansielt er konsernet mest utsatt for svingninger i kraftprisen og produksjonsvolum. Konsernet følger vedtatt sikringsstrategi for å begrense risiko knyttet til kontantstrømmene fra kraftsalg. Siden alt kraftsalg foregår i euro er også valutarisiko i fokus samtidig som en rentebærende gjeldsportefølje på cirka 7,5 milliarder kroner også gir en eksponering ved renteendringer.

Operasjonelt er stabil kraftproduksjon og leveringssikkerhet de mest sentrale risikoelementer. Langsiktige ny- og reinvesteringsplaner, samt optimalt nivå for drift og vedlikehold skal redusere risiko for utfall. Med lang investeringshorisont for kjernevirksomheten, vil også den politiske risiko knyttet til forutsigbarhet i rammevilkår være viktig.

3. kvartalsrapport er datert 23.10.15.

Finansiell kalender:

* 13. februar 2015: Fjerde kvartal 2014 og foreløpig regnskap for 2014.
* 8. mai 2015: Første kvartal 2015.
* 2. september 2015: Andre kvartal 2015.
* 30. oktober 2015: Tredje kvartal 2015.
* 12. februar 2016: Fjerde kvartal 2015 og foreløpig regnskap 2015.
* 13. mai 2016: Første kvartal 2016.