23. des, 2015

Naturvernforbundet i Hedmark: Høringssvar utvidelse av planområdet

 

 

HØRINGSUTTALELSE: SØKNAD OM UTVIDELSE AV PLANOMRÅDE FOR RASKIFTET VINDKRAFTVERK

Austri Vind har søkt om utvidelse av planområdet for Raskiftet vindkraftverk. Dette medfører en mindre utvidelse sørover nær Butjernet, og en betydelig utvidelse gjennom opprustning av Næringliveien som erstatning for tidligere planlagt adkomstvei inn i anleggsområdet.

Naturvernforbundet i Hedmark mener det er prinsipielt betenkelig med denne typen utvidelser etter at konsesjon er gitt. Det er enten uttrykk for dårlig planlegging, eller en strategi for å gjøre tiltaket mindre kontroversielt i planleggingsfasen. Miljødirektoratet går langt i retning av å konkludere med at dette ofte er tilfelle i vindkraftprosjekter: Tiltakshaver holder kontroversielle områder utenfor i søknaden, og inkluderer dem senere i tilleggssøknader – etter at konsesjon er gitt (Miljødirektoratet 2015: Rapport: Vindkraft: Håndtering av miljøhensyn i konsesjonsordningen – situasjonsbeskrivelse og anbefalinger). Dette er mildt sagt betenkelig, og når det synes å være systematisk forekommende, burde det medføre at konsesjoner trekkes tilbake og må underlegges full ny behandling. I likhet med Miljødirektoratet mener vi det er minst like betenkelig at NVE i praksis ikke har slått ned på denne framgangsmåten. Vi kjenner ikke til at dette har fått konsekvenser for noe prosjekt. Tvert imot blir disse søknadene om utvidelse tilsynelatende rutinemessig innvilget.

Det bør ikke skje i tilfellet Raskiftet. Opprusting av Næringliveien til den standard som kreves for å transportere turbiner og master inn i området (erfaringsmessig rundt 7 m bred, med skjæringer og utfyllinger som gir 10-12 m bredde – mer i svinger og ved møte/snuplasser). Veitraseen går til dels i myrlendt terreng og inntil områder med eldre skog. Dette gjelder en ganske lang veistrekning som ikke har blitt skikkelig konsekvensutredet. Vi mener at denne utvidelsen av prosjektet og planområdet ikke kan godtas av prinsipielle grunner, men krever subsidiært at det gjennomføres fulle biologifaglige utredninger og grundige utredninger med tanke på konsekvenser for myrene i området. Den utredningen Sweco har gjennomført (én dags befaring) er etter vår mening overflatisk og lite tillitvekkende. Som vanlig er sumvirkninger ikke diskutert (verken i søknaden eller i Swecos notat).

Vi har ingen spesielle bemerkninger til utvidelsen ved Butjernet, men forventer at det også der foretas befaringer (med kvalifisert personell) med tanke på forekomst av sårbare arter, gammel skog etc.

Vi vil dessuten benytte anledningen til å kommentere Austris planer for passering av veier og turbiner rundt Raskifte-toppen. Dette er formelt sett ikke en del av utvidelsen, ettersom det foregår innenfor opprinnelig omsøkt planområde. Å dømme etter oppmerking i terrenget, har Austri imidlertid ikke tenkt å overholde kravet som er stilt i konsesjonsbetingelse om å ikke røre gammelskogen ved Raskiftet og Halvorsberget. Grunneiere i området har dokumentert at det tydeligvis er planlagt inngrep som vil berøre områder med gammelskog. Vi legger ved fotografier som viser eksempler på dette. Disse bildene er tatt ved merker i terrenget som viser hvor enten vei eller turbiner skal plasseres (foto: Per Øyvind Schiong). Vi mener NVE ikke kan godta inngrep av denne art, og forventere at Austri pålegges å flytte alle inngrep vekk fra gammelskogen.

Med hilsen

Hege Sjølie

Oversendt NVE innen høringsfristen 11.12.15.