22. des, 2015

Statens vegvesen (region øst) sin uttalelse til endring av konsesjon for Raskiftet vindkraftverk

 

Uttalelse til endring av konsesjon for Raskiftet vindkraftverk i Trysil kommune. Fylkesveg 562-01, km 9,340.

Vi viser til brev fra NVE datert 27.10.2015.

Konsesjon for utbygging og drift av Raskiftet vindkraftverk ble gitt 30.01.2014. Konsesjonen ble opprettholdt av Olje- og energidepartementet i brev av 29.06.2015.

Austri Raskiftet DA søker nå om endring av konsesjonen. Søknaden omfatter:

  • Justering av planområdet i nordvest
  • Kraftlinjer i deler av internnettet
  • Bruk og nødvendig utbedring av Villbekkvegen
  • Bruk og nødvendig utbedring av Næringlivegen samt etablering av ny veg mellom Næringlivegen og planområdet

Statens vegvesen har ingen merknader til de to første punktene.

Fra dialogen med Austri Raskiftet har vi forstått at det er ønskelig å benytte Næringlivegen som atkomst til vindkraftverket, og at en ser for seg å bruke returkjøring via Villbekkvegen, Rubbholvegen og fv. 562.

Statens vegvesen har ingen innvendinger mot en slik løsning, men forutsetter at tiltakshaver bekoster nødvendig minimumsopprusting av fylkesvegen for å tåle en nokså omfattende anleggstrafikk. En slik opprusting er foreløpig anslått til å koste om lag 2,5 millioner kroner eks. mva. I tillegg kommer nødvendige tiltak i kryssene med Villbekkvegen, Rubbholvegen og Næringlivegen.

Statens vegvesen har merket seg konsesjonsvilkår nr. 30: «Konsesjonær skal gå i dialog med Statens vegvesen om å gjennomføre størst mulig standardheving av veien i forbindelse med anleggsperioden.» Vi er usikre på hva som ligger i konsesjonsvilkåret. En størst mulig opprusting antar vi må være mer omfattende enn de minimumstiltak som er nødvendig av hensyn til anleggstrafikken. Videre antar vi at det er tiltakshaver som er økonomisk ansvarlig for konsesjonsvilkårene.

Statens vegvesen har avtalt å fortsette dialogen med Austri for å avklare hvilke tiltak som skal utføres på fv. 562 med hensyn til standard, trafikksikkerhet og miljøet langs vegen.

 

Seksjon for plan og trafikk

Med hilsen

 

Hanne Finstad, seksjonsleder

Stein Erik Myren, saksbehandler

 

Uttalelsen er datert 3. desember 2015, og oversendt NVE region øst. Kopi av brevet journalført 07.12. i Trysil. Vår understreking/utheving av tekst.