12. des, 2015

Eidsiva: Ny strategi og ny organisering

 

10. desember vedtok styret i Eidsiva Energi AS ny strategi for de neste fire årene og ny organisering av konsernet.

 Eidsiva har det siste halvåret jobbet med en ny konsernstrategi, som nå er vedtatt av styret. Konsernsjef Øistein Andresen er fornøyd med prosessen og den retningen som nå er staket ut.

- Det er nødvendig med en betydelig omstilling for å tilpasse oss virkeligheten, sier Andresen. Sterke drivere som klimaendringer, teknologiutvikling og endret energietterspørsel fører til en storstilt omstilling av hele energibransjen. Ikke bare i Norge, men i hele Europa. Stort investeringsbehov og utsikt til lave kraftpriser de neste årene setter press på kapital, kontantstrømmer og utbytteevne. Det må vi ta inn over oss, sier Andresen.

Tre fokusområder
Etter en grundig gjennomgang av alle virksomhetsområdene i Eidsiva er det vedtatt tre strategiske initiativ som skal sikre at selskapet er konkurransedyktig i årene framover. Det er omorganisering av virksomheten, resultatforbedring og digitalisering.


Omorganisering.
For å hente ut synergier og forenkle styringsstrukturen, vil antall virksomhetsområder i Eidsiva-konsernet reduseres til fire. De nye virksomhetsområdene blir Produksjon (tidligere vannkraftproduksjon og bioenergi/fjernvarme i tillegg til vind), Eidsiva Nett (nett- og anleggsvirksomhet), Eidsiva Marked og Eidsiva bredbånd.

- I denne strukturen vil virksomhetsområdene i større grad styres gjennom beslutninger tatt i konsernledelsen og konsernstyret. Endringen innebærer at det ikke lenger vil være eksterne styremedlemmer i heleide datterselskap, opplyser Andresen.

Resultatforbedring
Eidsiva skal oppnå en resultatforbedring på 165 millioner kroner i perioden 2016 – 2020.

- Dette er helt nødvendig. Målet er å redusere risikoen for nedgradering av vår kredittvurdering i strategiperioden, og få gjennomført våre viktigste investeringer. Derfor må de påvirkbare driftskostnadene reduseres med 15 prosent frem til 2018, forteller Andresen.

Resultatforbedringen fordeles på hele konsernet. «Det blir en krevende, men nødvendig oppgave for hele konsernet», mener han. «Om lag halvparten av de påvirkbare kostnadene er personalkostnader. En resultatforbedring vil derfor kunne få konsekvenser for både lønnsvekst og bemanningsutvikling. Vi kommer ikke bort i fra at det vil være nødvendig å redusere bemanningen i konsernet de neste fire årene», sier Andresen, som legger til at tiltakene for hvordan ønsket resultatforbedring skal oppnås vil bli konkretisert i løpet av første kvartal 2016.

Digitalisering
Digitalisering er det tredje fokusområdet i Eidsivas nye strategi. Målet er å gjennomføre en digitalisering som radikalt forbedrer virksomheten.

- Digitalisering er antageligvis det viktigste virkemiddelet for vekst i produktivitet. Vårt mål er at en digital strategi skal sikre langsiktig lønnsom vekst og utnyttelse av nye muligheter. Vi ønsker å forbedre oss gjennom å ta i bruk nye arbeidsprosesser som er støttet av digitale verktøy og hjelpemidler, sier Andresen.

Blir krevende
Konsernsjef Øistein Andresen er forberedt på at resultatforbedring og omorganisering blir krevende. Likevel er han sikker på at selskapet vil komme seg godt gjennom omstillingen.

- Dette blir en tøff prosess, men virksomhetsgjennomgangen har gjort meg trygg på at vi skal klare dette. Eidsiva har ansatte med god kompetanse, gode anlegg og flere spennende investeringsmuligheter. Det gir oss et svært godt utgangspunkt, mener Andresen.

Kontaktperson
Kommunikasjonssjef Nils Kristian Myhre, tlf. 917 46 246

Kommunikasjonsrådgiver Lise Busterud Nordal, tlf. 959 81 397.
Kommunikasjonsrådgiver Ragnhild B. Abrante, tlf. 959 81 387.

Eidsiva Energi: 10.12.15.