7. des, 2015

Vedr. uttalelse til nabovarsel fra Statens vegvesen

 

Vedr. nabovarsel - dispensasjon kommuneplanens arealdel – Raskiftet vindkraftverk i Trysil kommune

Vi viser til nabovarsel fra Austri Raskiftet DA mottatt her 9. oktober 2015. Vi har også mottatt brev fra NVE angående høring av planendring. Det vil bli besvart i egen ekspedisjon.

Statens vegvesen forutsetter at tiltak det her sendes nabovarsel på er i samsvar med gjeldende planer og regelverk. Dette skal avklares med kommunen.

Vi forutsetter også at kommunen innhenter uttalelse fra Statens vegvesen til saken dersom det er nødvendig med uttalelse, dispensasjon eller tillatelse etter vegloven eller plan- og bygningsloven.

Vi stiller krav om at det utarbeides en privatrettslig avtale dersom vindkraftutbyggingen utløser tiltak langs fylkesveg 562 eller andre veger som Vegvesenet har ansvaret for.

Utbygger har ansvar for at det foreligger en slik gjennomføringsavtale med Statens vegvesen før tiltaket igangsettes.

 

Signert Hanne Finstad, seksjonsleder, og saksbehandler Stein Erik Myren i «Seksjon for plan og trafikk», region øst. Datert 2. desember 2015.