1. des, 2015

Disp. vedr. justering av plangrense behandlet i Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging

 

Søknad om dispensasjon fra kommuneplan for justering av plangrense for Raskiftet vindkraftverk ble behandlet i Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging, Åmot kommune, 17.11.2015.

Følgende medlemmer møtte:

Torbjørn Skavern: Leder SP/SV/FRP

Åse Forbord: Nestleder SP/SV/FRP

Laila Fuglerud: Medlem SP/SV/FRP

Frank Buen: Medlem SP/SV/FRP

Willy Olsen: Medlem SP/SV/FRP

Ingebjørg Dybvik: Medlem AP

Knut Lundberg: Medlem AP

Følgende fra administrasjonen møtte:

Dag Hoffmann, Sektorleder

Kristoffer Låg, Enhetsleder

 

PS 15/23 Dispensasjon fra kommunedelplan for Osen-området for justering av plangrense for konsesjonsområdet for Raskiftet Vindkraftverk - Austri Raskiftet DA

Rådmannens forslag til innstilling:

Åmot kommune gir i henhold til plan og bygningslovens kapittel 19 dispensasjon fra kommunedelplan for Osen-området for justering av plangrense for konsesjonsområdet i forbindelse med Raskiftet Vindkraftanlegg, jf. søknad datert 08.10.2015, journalført hos Åmot kommune 09.10.2015. Dispensasjon gis på følgende vilkår:

- At planendringssøknaden som NVE skal behandle blir godkjent slik at det omsøkte tilleggsarealet blir en del av konsesjonsområdet for Raskiftet Vindkraftanlegg.

 

Behandling Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging - 17.11.2015:

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

Innstilling Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging - 17.11.2015:

Åmot kommune gir i henhold til plan og bygningslovens kapittel 19 dispensasjon fra kommunedelplan for Osen-området for justering av plangrense for konsesjonsområdet i forbindelse med Raskiftet Vindkraftanlegg, jf. søknad datert 08.10.2015, journalført hos Åmot kommune 09.10.2015. Dispensasjon gis på følgende vilkår:

- At planendringssøknaden som NVE skal behandle blir godkjent slik at det omsøkte tilleggsarealet blir en del av konsesjonsområdet for Raskiftet Vindkraftanlegg.

Link til saksframlegget (s. 90):

http://82.147.50.132/Amot/Dmb/ShowDmbDocument?mId=791&documentTypeId=MI