23. okt, 2015

Åpne spørsmål til kommunestyret i Åmot 28.10.15.

 

 

 

Vi tillater oss som grunneiere i Oslia å stille følgende åpne spørsmål til kommunestyret i Åmot kommune:

 

 

 

1.

Som kjent skal det ikke gjøres inngrep i gammelskogområdene ved Raskiftet og Halvorsberget, ifølge konsesjonen. Dette er uttalt generelt og gir ikke grunnlag for noen form for innskrenket fortolkning. Gammelskogen skal ikke berøres.

I høstferien var vi sammen med andre grunneiere på befaring i området, og særlig i planområdets vestre del, altså vest for Raskiftetoppen. Vi fulgte der merkingen som Austri har satt opp både for planlagte veisystemer og turbinplasseringer. Vi ble svært overrasket over at veiene og turbinplasseringene, slik det virker at Austri planlegger ut fra tilgjengelig merking, i betydelig grad vil gjøre fysiske inngrep i gammelskogen.

Vi har et omfattende billedmateriale som viser ovennevnte. Vedlagt denne mailen følger et utvalg av bilder tatt vest for Raskiftetoppen. Alle bildene er tatt ved utsatte merker i terrenget.

Dette er i strid med konsesjonen.

Hva er Åmot kommunes syn på dette? Vil Åmot kommune ta saken opp med utbygger og NVE?

2.

Utbygger har informert grunneierne om at iskast-problematikken vil medføre at Raskiftetoppen, Butjernet og Halvorsberget og anleggsområdet for øvrig høyst sannsynlig vil måtte stenges for ferdsel om vinteren. Dette er stikk i strid med uttrykkelige lovnader gitt under konsesjonsbehandlingen. Allmennhetens adgang til området blir derfor helt annerledes enn forespeilet, noe vi som brukere av området reagerer på.

Vi opplever at også dette er i strid med konsesjonen. Og vårt spørsmål er hva Åmot kommune mener om dette og om Åmot kommune vil ta dette opp med utbygger og NVE?

3.

Opprustning av Fylkesvei 562: Utbygger har gått inn for ny anleggsvei fra Kjernmoen og nordover inn i planområdet. Dette medfører at opprustning av FV 562 ikke blir noe av.

Er denne endringen noe Åmot kommune aksepterer?


Vi opplever at utbygger endrer spillereglene i betydelig grad underveis i prosessen. Dette skjer øyensynlig uten at kommunene overhodet reagerer. Vi imøteser derfor klare svar på ovennevnte spørsmål.


Med vennlig hilsen
Signe Kjøs og Per Øyvind Schiong