12. okt, 2015

Allemannsretten: En gammel hevdvunnen rett!

 

Allemannsretten er en gammel hevdvunnen rett for alle til å ferdes og oppholde seg på annen manns grunn på visse vilkår. At en rett er hevdvunnen betyr omtrent at retten er blitt vunnet gjennom praksis. Allemannsretten har vært lovfestet siden 1957 da Friluftsloven ble vedtatt. 

«Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre almenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes."

Grunn har nytteverdi for alle. Ikke bare for grunneiere og kommuner.

Hvor store fellesområder av utmark kan stenges av i lengre perioder grunnet iskastfaren fra vindkraftanlegg?

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1957-06-28-16