10. okt, 2015

Geoundersøkelser i planområdet for Raskiftet vindkraftverk 1/3

Opptak fra planområdet for Raskiftet vindkraftverk 19.09.2015: ÅF gjennomfører geoundersøkelser m/kjerneboring på Ulvsjøfjellet – på kloss hold av vindmålermasta.

Vindkraft og geologiske grunnundersøkelser:

Formålet med geologiske grunnundersøkelser er å framskaffe nødvendig informasjon i prosjektets detaljplanlegging av planområdet. Det foreligger ingen informasjon om disse grunnundersøkelsene i konsekvensutredningen for Raskiftet. Viser kun til: “hvorvidt vindturbinene vil bli utformet med gravitasjonsfundamenter eller fjellfundamenter vil bli avgjort etter at det er utført grunnundersøkelser. Grunnundersøkelser vil bli gjennomført i forbindelse med utarbeidelsen av detaljplan”. Kommunene må gi tillatelse til motorisert ferdsel i utmark for at arbeidet kan iverksettes. Austri Vind skriver:

«I forbindelse med detaljprosjektering av vindkraftverket er det viktig å ha god kjennskap til grunnforholdene man vil treffe på i anleggsfasen. Det skal borres fra 1-3 hull pr fundament, ved utvalgte steder langs internveiene, ved mulige steinbrudd og der transformatorstasjonen er planlagt. Informasjon fra grunnboring blir brukt til å velge hvilke type forankringsmetode vindkraftverkene skal bygges etter, skaffe seg oversikt over dybder til myr, samt gi indikasjon på massebalanse og eventuelle behov for massetak. I tillegg kan man analysere boremassene for å vurdere om man finner materiale som kan inneholde tungmetaller. Dette er nødvendig informasjon for tiltakshaver i arbeidet med miljø-transport og anleggsplan som inkluderer detaljplanen.

Tiltakshaver antar at man er i stand til å bore 1 turbinfundament pr arbeidsdag. Dette betyr at man må påregne at denne jobben tar minst en måned å fullføre.

Gravemaskin er nødvendig å benytte av flere grunner. Det vil sikre at boreriggen kommer seg frem og tilbake samt at man kan reparere eventuelle terrengskader. I tillegg vil gravemaskinen sjakte rundt borehullene for å sikre at man ikke borer i en stor stein og konkluderer med fast fjell som eksempel. Kjøretraseen må påregnes å være synlig i noen år.

Det vil etter all sannsynlighet bli nødvendig å felle trær for å gjennomføre arbeidet. Dette vil avklares med grunneier i forkant.

Nødvendige kjøretøy kan eksempelvis være gravemaskin, selvgående borerigg, ATV med tilhenger og lastebærer. Kjøring vil hovedsakelig foregå i traseene i vedlagte kart over planområdet, men avvik fra trase kan forekomme.»

Vedr. problemer med tungmetaller i Raskiftet-området uttaler Fylkesmannen:

«Berggrunnen i området kan inneholde forhøyede verdier av tungmetaller i glidesoner, og at dette skapte betydelige problemer ved utbygging av Regionfelt Østlandet. De forutsetter at utbygger gjør nødvendige forundersøkelser og setter inn nødvendige tiltak dersom problemet oppstår. Fylkesmannen viser til at det er masse tilgjengelig i godkjente massetak i de berørte kommunene, og mener det bør stilles vilkår for en eventuell konsesjon at det ikke åpnes massetak i planområdet. De ber om at utfordringer knyttet til erosjon, tungmetaller og massetak innarbeides i miljøoppfølgingsprogram, og at programmet forelegges Fylkesmannen for uttalelse før endelig godkjenning.»

I følge detaljplan ligger det an til 3 massetak i planområdet.