3. okt, 2015

Vindkraftverk og fysiske arealinngrep

 

Norwea påstår at et vindindustrianlegg gir et direkte arealbeslag på 0,3 km2 pr. 100 MW installert effekt. Kilde: Norweas «fakta-ark nr. 2 om arealbruk»

http://lanaturenleve.no/wordpress/wpcontent/uploads/2015/09/Arealinngrep_22.pdf

 

La Naturen Leves (LNL) beregninger viser at direkte arealbeslag totalt kan beregnes til ca. 1775 da eller 1,77 km2. Pr. 100 MW gir dette 0,88 km2 arealbeslag. Norweas tall må følgelig ganges med nesten tre.

LNL har laget nedenstående oversikt over arealbruken i Tonstad vindindustrianlegg som i store trekk kan være representativt for andre vindkraftanlegg (om Tonstad blir utbygd, vil det få 200 MW installert effekt):

 

Monteringsplassen: 

I Norweas faktaark oppgis arealbeslaget pr. monteringsplass til 3 – 4 da. For Tonstads 64 turbiner blir dette til sammen ca. 240 da = ca. 0,24 km2.

Veianlegg: 

I konsesjonssøknaden for Tonstad opereres det med 48 km internveier (altså veier mellom alle turbinene) på 10meters bredde. Det gir 480 da = 0,48 km2. 

En svensk undersøkelse fastslår imidlertid at gjennomsnittlig veibredde for rette veier, med veiskuldre, er 16 m. Da kan det legges til ca. 300 da = 0,3 km2. I tillegg kommer vegkryss og møteplasser (på Lista vindindustrianlegg er vegkryssene 40 meter brede). Hertil kommer vendehammere, utvidelser i svinger, mellomlagringsplasser og massedeponier.  Vi legger skjønnsmessig til ytterligere 200 da = 0,2 km2

Nett:

15 km nettilknytning med 29 meter ryddebelte blir ytterligere ca. 435 da = 0,435 km2.

Atkomstvei: 

Til slutt kommer arealbeslaget for ca. 5 km adkomstvei fra bygda opp til anlegget. Den blir bred! Vi anslår i gjennomsnitt 25 meter, noe som gir et beslag på 125 da = 0,12 km2.

Vi legger til at for vindindustri i skogsområder må det legges til 5 m ryddebelte på hver side i tillegg til oppgitt veibredde.