2. okt, 2015

Raskiftet: Gammelskog og vilkår 32

Orange-skravert felt på kart viser kjent gammelskogforekomst ved Bubekken som er registrert og kartfestet i Miljødirektoratets database. I følge anleggskonsesjonens vilkår 32 skal det ikke planlegges turbiner, eller veier, innenfor dette skogområdet. Kartutsnittet viser at foreløpige detaljplaner oppfyller vilkåret. Her er dog viktig å nevne at skogforekomstene i Raskifet-området er dårlig kartlagt.

Austri påpeker at det vil framkomme av MTA-planen at de vil være ekstra varsomme med hensyn til behovet for å felle trær i skog som berører Raskiftet-toppen og andre høyereliggende områder. Målet er å felle så få trær som mulig.

Kartet viser foreløpig plan. Nå vurderer Austri også å bruke høydedraget 692 mot vest – veistrekning fra høyde 714 og ut på høyde 692 – om det skulle bli aktuelt.