19. sep, 2015

Avholdt idédugnad om skiløypetraséer –> avbøtende tiltak

 

 

Søre Osen: Austri Vind inviterte til idedugnad om skiløypetraséer i Raskiftet 31. august

 

 

 

Tema for møtet var oppfølging av vilkår gitt i konsesjon for Raskiftet vindkraftverk angående skiløyper og friluftsliv; se på muligheter for  stedvis kjøre skiløyper i andre traséer enn de som kjøres i dag.

 

Målgruppen for møtet var ulike aktører fra kommuner, lag/foreninger og privatpersoner som gjør en innsats for dagens skiløypenett i området.

 

Det framkommer av invitasjonen at Austri Vind er i gang «med håndtering av vilkår i anleggskonsesjonen, utarbeidelse av miljø-, transport- og anleggsplan og andre forberedelser fram mot en investeringsbeslutning på nyåret i 2016.» Andre forberedelser inkluderer blant annet geo-undersøkelser i Raskiftet som har vært i gang noen uker.

 

Elverum kommune mottok kopi av invitasjon 25. august. Posten ble ikke journalført før 7. september. Slett ikke bra! Hva ligger til grunn for det?

 

Invitasjonen finner du her:

http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_elverum/wfdocument.ashx?journalpostid=2015023567&dokid=422589&versjon=1&variant=P