7. sep, 2015

Prosjektbegrensning natur og miljø

Registrerte begrensninger som: 1) Gammel barskog 2) Orreleiker – orrhaneleiker med buffer 300 m 3) Tiurleiker med buffer 500 m 4) Bever 5) Viktige oppvekstområder for skogsfugl 6) Habitat storlom og strandsnipe med buffer 500 m 7) Reir kongeørn med buffer 2 km 8) Annen rødlistet spurvefugl (VU, NT) med buffer 200 m 9) Frosk 10) Viktig naturtype 11) Tårnskate, Tårnseiler 12) Åkerrikse 13) Rikmyr 14) Intakte lavlandsmyrer 15) Viktig naturtype gammel granskog 16) Naturbeitemark 17) Kilder – kildebekker 18) Åpen bu 19) Artsregistreringer med leveområde