3. okt, 2015

Noen refleksjoner om Gjøvik-politikken

www.oa.no


- Kallerudlia 9: Eidsiva Bioenergi slet med å få aksept for tomtevalg til sitt forbrenningsanlegg. Men det er avdekket at allerede i februar 2009 fikk EB opsjon på tomta Kallerudlia 9 på 30.000 m² Den hemmelige opsjonen ble signert av ordfører Iddberg den 4. feb. .2009. Den ble ikke politisk behandlet, men derimot arkivert på et eget arkivnummer – kun denne opsjonen. Opsjonen og kjøpekontrakt ble, som følge av innsynskrav, kjent for det politiske miljø 22.11.12, nesten 4 år etter underskriften. Opsjonen favoriserer en av to konsesjonssøkere til å etablere fjernvarme i Gjøvik. Den andre konsesjonssøkeren – Daimyo Rindi Energi AS – fikk aldri vite noe om at kommuneledelsen stilte ei sentrumsnær tomt til disposisjon. Representerer dette hvordan Gjøvik kommune favoriserer en konsesjonssøker i forhold til en annen? Ordfører Iddberg sitter i bedriftsforsamlingen i Eidsiva Energi. Hvilke personer var til stede på møtet dagen før den hemmelige opsjonen ved salg av Kallerudlia 9 ble egenhendig signert av ordfører Iddberg?

- Finn Olav Rolijordet har til nå gjort en utmerket jobb med å finne ut av hva som har foregått i forholdet mellom Gjøvik kommune og Eidsiva. Ovenfor er referert en del fra hans arbeid. I stedet for å takke Finn Olav Rolijordet for hans arbeid, ble det forsøkt å gjøre han inhabil for hans engasjement i Eidsivasaken. Fylkesmannen avslo forsøket.

OA: 02.10.15.