10. sep, 2015

Eierutvalget i Eidsiva (med Iddbergs kommentar)

Det har blitt klart for det politiske miljøet i Gjøvik de siste ukene at ordfører Iddberg sitter i et 5 mannsutvalg med innstillingsrett til bedriftsforsamling og styre i Eidsiva Energi AS – et såkalt eierutvalg. Dette har ikke ordfører redegjort for hverken i formannskapet eller kommunestyret. På bakgrunn av manglende orientering fikk han spørsmål om denne posisjonen i det siste formannskapsmøtet av representanten Korshavn.

 

Ordfører svarte, noe overraskende, at dette eierutvalget ikke har noen formell posisjon, og at han ikke har sett behov for å klargjøre sin rolle. Men et eierutvalg med innstillingsrett har vel en formell posisjon? Det er også litt underlig å overhøre Iddberg sin redegjørelse fra tilhørerbenken, når det viser seg at dette eierutvalget høsten 2014 innstilte på endringer i aksjonæravtalen. Det gjaldt en bestemmelse om at vesentlige transaksjoner måtte behandles i bedriftsforsamlingen og kravet til vedtak der var 2/3-dels flertall ift slike transaksjoner. Administrasjonen med Rinnan i spissen ønsket at det skulle gjøres unntak fra denne bestemmelsen for bedriftsinterne transaksjoner. Dette ble så vedtatt.

 

Hvilken betydning hadde denne endringen? Det medførte at administrasjonen i Eidsiva Energi AS kunne gjennomføre et internt kjøp av Eidsiva Bredbånd AS fra Eidsiva Vekst AS for så å plassere bredbåndselskapet som et direkte datterselskap under Eidsiva Energi AS. Det ble brukt 650 millioner kroner på denne transaksjonen. 650 millioner er etter min mening en vesentlig transaksjon og burde vært bredere behandlet til tross for den tilsynelatende «interne» profilen.

 

Jeg har på bakgrunn av dette 2 spørsmål til ordfører Iddberg:

 

  1. Hvordan er det mulig å karakterisere et utvalg med innstillingsrett for bedriftsforsamling og styre i Eidsiva med at det ikke har en formell posisjon?
  2. Hvordan kan du som medlem i eierutvalget innstille på endringer i aksjonæravtalen uten at eierkommunen Gjøvik sine folkevalgte er orientert om saken?

 

OA 08.09.15: Finn Olav Rolijordet, Rødt Gjøvik

*********************************************************************************

 

 

Om «eierutvalget» i Eidsiva og Rolijordet

 

OA, 9. september 2015. Kommentar til Rolijordet av Gjøvik-ordfører Bjørn Iddberg.

 

Det er fint at Rolijordet følger med, men det hender han er i overkant kritisk og mistenksom. Kort om bakgrunnen til dette ad hoc-utvalget. Dette er altså ikke noe permanent utvalg, men ei arbeidsgruppe som ble valgt på eiermøte for å diskutere noen utvalgte problemstillinger og komme med forslag. Det ble nedsatt av eierne i eiermøte i september 2014 med hovedmandat å gjennomgå eierstyringsformene i selskapet. Dette bl.a med bakgrunn i habilitetsutfordringene som veldig mange ordførere – inklusive undertegnede – har hatt med sin representasjon i bedriftsforsamlingen og Eidsivasaker i egne formannskap og kommunestyrer. I dette utvalget ble valgt 5 representanter for eierne. Gjøvik fikk plass i utvalget som den største av de minste eierne (eierandel på vel 3 prosent). Det ble avholdt noen møter i dette arbeidsutvalget våren 2015 og avleverte sitt forslag for eiermøte (alle aksjonærene i mai 2015). Dette forslaget er ennå ikke blitt fremmet som sak i bedriftsforsamling eller generalforsamling. Når det skjer, vil naturligvis politiske organer i Gjøvik bli rådspurt om hva Gjøvik som eierkommune skal mene.

 

Så er det riktig at den samme arbeidsgruppa fikk en tilleggssak å diskutere i forbindelse med sommerens «hete sak» omkring konvertering av lån og hva eierne skulle mene. «Eierutvalgets» innstilling på dette er jo blitt behørig behandlet i vårt formannskap i august og siden i eiermøtet og fikk som kjent enstemmig tilslutning og med tilleggspunkt fra Gjøvik.

 

Når det gjelder min posisjon som ordfører i eierutvalget, håper jeg den baserer seg på den tillit som den fremste politiske tillitsvalgte bør ha. Det bør være forståelse for at det ikke er mulig å ha løpende diskusjoner omkring drøftinger i et arbeidsutvalg som jo ikke har besluttende myndighet.