8. feb, 2015

Rapport om nedmontering av vindkraftverk och efterbehandling av platsen

www.energimyndigheten.se

Rapport om nedmontering av vindkraftverk och efterbehandling av platsen – september 2014.

– Det är viktigt att se till vindkraftverkens hela livscykel. Därmed är det ett betydelsefullt arbete för Energimyndigheten för att förebygga eventuella framtida problem, säger Matilda Schön vid Energimyndighetens vindenhet. I rapportern konstateras bland annat att:

• kostnaden för nedmontering mer än fördubblas med fördubblad installerad effekt.
• kostnaden för nedmontering inte bör schabloniseras då flera olika faktorer påverkar kostnadsbilden.

– Därför är det viktigt att frågan om nedmontering och efterbehandling tas upp redan i tillståndsprövningar och att det finns en ekonomisk säkerhet som säkerställer att vindkraftverken i framtiden kan monteras ned, säger Ingrid Johansson Horner, vid enheten för vägledning på Naturvårdsverket.

−Man behöver jobba fram en bättre metod för att uppskatta kostnader för nedmontering och efterbehandling där man justerar efter de viktigaste nyckelfaktorerna, säger Liselotte Aldén vid Uppsala universitet Campus Gotland.