24. jan, 2015

OVERFØRING AV ØVRE FLISA OG ØSTRE ÆRA

«GLB har i 2013 arbeidet med å forberede søknad om å overføre deler av Øvre Flisa sitt nedbørfelt til Osensjøen for magasinering i Osensjøen og for utnyttelse i 5 kraftverk i Rena og Glomma mellom Osensjøen og Flisaelvas naturlig samløp med Glomma. Overføringen tenkes gjennomført ved at en tidligere fløtingsdam ved utløpet av Håsjøen tas i bruk som reguleringsdam og at vannstanden i Håsjøene, Håengsjøen og Kjerringtjønna heves til samme kotehøyde, og at tilsiget overføres til Vesle Osen gjennom en kombinasjon av åpen kanal og nedgravd rørgate. I tillegg søkes det om en økt senking av Osensjøen, og om inntak av Østre Æra på overførings- og inntakstunnelen til Osa kraftverk. For begge overføringene legges det opp til å ha minstevannføringsslipp slik at elvestrekningene nedstrøms overføringspunktene ikke tørrlegges.

Overføring av Øvre Flisa er tidligere omsøkt av GLB i 1990, men søknaden ble den gang lagt på is etter høringsrunden. Den nye søknaden er foreløpig utformet med alternativer som spenner fra overføring fra Øvre Flisa uten økt senking av Osensjøen til alternativ med inntil 0,9 m økt senking. Produksjonsberegningene viser at overføringen av Øvre Flisa til Osensjøen uten økt senking isolert sett kan gi en produksjonsøkning på 14 GWh per år, mens overføring av Østre Æra tilsvarende kan gi 5 GWh per år. Kombinert med en økt senking av Osensjøen kan overføringene totalt gi inntil 25 GWh per år.»

 

GLB: Årsrapport 2013.