30. sep, 2014

Innholdet av EUs tredje energipakke - stridens kjerne

 

 

Senterpartiet frykter at nye EU-regler vil gi Brussel mer makt over den norske energisektoren. Stridens kjerne er EUs tredje energipakke (publisert EU-tidene 14. august 2009) som består av 3 forordninger og to direktiver. Her følger et kort blikk på hovedinnholdet av energipakken.

 

 

EUs formål med energipakken:

«Formålet med det indre marked for elektricitet, som siden 1999 gradvis har taget form i Fællesskabet, er at stille reelle valgmuligheder til rådighed for alle forbrugere i Den Europæiske Union, privatpersoner som erhvervsdrivende, åbne nye forretningsmuligheder og fremme handelen over grænserne, så der derved kan opnås effektiviseringsgevinster, konkurrencedygtige priser og højere servicestandarder, og at bidrage til øget forsyningssikkerhed og bæredygtighed.»

 

El-direktiv - Om felles regler for det indre marked for elektrisitet:

Hensikten med det nye direktivet er blant annet å oppnå et klarer skille mellom produksjon og salg av kraft på den ene siden og nettfunksjonen på den andre. Eiermessig skille er foretrukket. Videre legges det vekt på regionalt samarbeid og mekanismer for å sikre mer uavhengighet for reguleringsmyndighetene.

 

Forordning - Om betingelser for nettadgang i forbindelse med grenseoverskridende kraftutveksling:

Formålet med forslaget er å legge til rette for handel med kraft på tvers av grensene, og å etablere en formell EU-mekanisme for samarbeid mellom nettoperatører i Europa. Statnett SF vil delta i dette samarbeidet.

 

Forordning - Om opprettelse av et byrå for samarbeid mellom reguleringsmyndighetene:

Forslaget om å opprette et byrå for samarbeid mellom de ulike landenes reguleringsmyndigheter kom opp i forbindles med EU-toppmøte i 2007. Der ble det ytret et ønske om å få til en uavhengig organ som kan ta beslutninger i saker av grenseoverskridende karakter. I følge Kommisjonen var det tidligere et regulatorisk tomrom i enkelte spørsmål vedrørende grensekryssende handel. Byrå skal ikke ha lovgivningskompetanse, men kan gi såkalte "opinions" og vil få vedtakskompetanse i visse sammenhenger. Norge vil som EØS-land, trolig bli gitt mulighet til å delta gjennom NVE.

 

Kilde: Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK)

http://www.lundogco.no/no/LVK/Fagomrader/Vannkraftproduksjon/Internasjonaltrammeverk/EUs-tredje-energipakke/