24. feb, 2015

Miljøhensyn: Vesentlige miljøaspekter ved hogst

www.glommen-skog.no

1) Ødeleggelse av biologisk viktige områder:
Hogst medfører en dramatisk endring av det livsmiljøet som finnes i et område. Arter som er avhengig av gammelskog forsvinner og nye arter som trivs i ungskogen vandrer inn. Det påhviler skogbruket en spesiell aktsomhet knyttet til biologisk viktige områder.

2) Forurensning av vann:
Hogst og framkjøring av tømmer kan føre til avrenning og forurensning av vann og vassdrag.

3) Skader på kulturminner:
I skogen finnes en rekke minner etter tidligere menneskers aktiviteter (kulturminner). Ved hogst, framkjøring av tømmer og markberedning kan kulturminner bli skadet.