8. nov, 2014

Melding til Stortinget vedr. statlig eierskap

www.regjeringen.no

Meld. St. 27 (2013–2014)

Melding til Stortinget: Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Tilråding fra Nærings- og fiskeridepartementet 20. juni 2014. Godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)