23. okt, 2014

Hakaskallen, Elverum, frivillig vern 2013!

Hakaskallen ligger 20 km sørøst for Elverum sentrum, og omfatter deler av et åsparti i sør- og mellomboreal vegetasjonssone. Området er relativt topografisk variert. Det har fattige bergarter og morenemateriale med i hovedsak stor mektighet noe som medfører et relativt frodig skogbilde. Blåbærgranskog er klart dominerende vegetasjonstype. Omlag 90 % av trærne er gran. Det ble i praksis ikke registrert rikbarkstrær.

 

Hele området består av eldre naturskog som har vært plukkhogd i flere omganger, selv om siste plukkhogst i Hakaskallen virker å ha skjedd for relativt lang tid siden. Skogen befinner seg utviklingsmessig i hovedsak i aldersfase, dvs. man har en svakt flersjiktet og nokså tettbestokket skog med et dominerende tresjikt bestående av trær gjennomgående på 30-50 cm i brysthøydediameter (bhd.) og med stedvis et undersjikt av tynnere og mer småvokste trær. Kontinuiteten i liggende død ved i området under ett er lav. Stedvis i enkelte noe mer tungt tilgjengelige bekkedaler og i visse områder med høy produktivitet, er det ganske store mengder med liggende død ved, men også her nesten bare av middels og ferskt nedbrutte lægre. Innslaget av stående død gran vil øke relativt raskt da at en del av trærne er i ferd med å dø som resultat av svekket vitabilitet og innslaget er allerede nokså høyt i de mest produktive delene. Alderen på trærne er trolig gjennomgående 80-120 år, og trær i intervallet 120-200 år forekommer sjeldent.

 

Flatehogster ble ikke sett innenfor tilbudt areal bortsett fra et parti i nord med hogstflate/ungskog. Det er avgrenset to store kjerneområder som dekker det meste av området, begge med verdien B. Mer eller mindre hele forslaget til verneområde er så sterkt påvirket av gamle hogstinngrep at artsmangfoldet knyttet til kontinuitetsbærende strukturer i dag er temmelig utarmet. Noen av de vanlige forekommende signal- og rødlisteartene i nokså gammel skog er funnet og til sammen er det funnet 5 rødlistearter inkludert det andre kjente funnet av kort trollskjegg i kommunen. Hakaskallen har regionale verdier for gammelskogsfugler. Avgrensingen vurderes å være god da tilbudt areal virker å inkludere all sammenhengende gammelskog på eiendommen. Området scorer middels høyt på urørthet, topografisk variasjon og arrondering, men dårligere på parametere som har å gjøre med skogens tilstand. Men flere av disse vil innen relativt kort tid bedre seg. I forhold til mangler i skogvernet oppfyller området delvis den generelle mangelen: «gjenværende, forholdsvis intakte områder av lavereliggende skog i sørboreal sone» og mangelen i Øst-Norge «boreal naturskog i sørboreal sone».

 

Hakaskallen er i regional sammenheng et temmelig spesielt område og vurderes å være blant de best egna vernekandidatene i regionen, og vurderes å være regionalt verneverdig (**).

 

Fakta-ark om Hakaskallen:

http://lager.biofokus.no/omraadebeskrivelser/Frivilligvern2012_Hakaskallen.pdf

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Verneprosesser tar tid

 

Allerede høsten 2010 ble det gjennomført en biologisk kartlegging av Hakaskallen – et gammelskogområde i Elverum kommuneskoger, og sendt brev til Elverum kommune med  klar oppfordring om å sette i gang verneprosessen for Hakaskallen:

 

 

Gammelskog i Elverum

 

Elverum 22.09.10

 

Det er nå i høst foretatt en biologisk artskartlegging av et gammelskog område i Elverum kommuneskoger. Kartlegging ble gjort av biolog Øivind Gammelmo i Biofokus. Han har registrert følgende:


Omr. 802 på kartskissen (Hakaskallen) er avgrenset som gammel granskog, og her ble det funnet følgende interessant arter; Gubbeskjegg (NT), sprikeskjegg (NT), lungenever og skrubbenever. I tillegg ble det samlet inn en rekke arter som det gjenstår å artsbestemme. Området ansees likevel så verdifullt at den vil bli avgrenset med B-verdi. Området har gode forekomster av hengelavsamfunn og stedvis flotte områder med mye død ved i forskjellige nedbrytningsstadier. Omr. 577 på kartskissen(Løvknuten) er avgrenset som gammel granskog. Her ble det funnet gubbeskjegg (NT) og sprikeskjegg (NT). Området inneholder store mengder stående død ved avgran, og dette området kan på kort sikt bli meget verdifullt. Gode henglavsamfunn også her. Området vil bli avgrenset med C-verdi.

 

Generelt kan man si at lokalitetene inneholder elementer som er blitt sjeldnere i Elverum kommune, og ikke minst i Våler. Således ansees områdene som viktige.

 

- Nå er det viktig at kommunen følger opp denne skogsaken og innlemmer dette området i frivillig vern ordningen.

 

Hogst og avvirking i gammel naturskog er en høyst reell trussel mot artsmangfoldet, slikt skogbruk kan ikke kalles miljøvennlig. Skog eldre enn 120 år utgjør rundt 16 % av skogarealet i landet. Med disse skogenes store betydning for miljøet, burde vi kartlegge dem og sikre dem mot uforsvarlig avvirkning. Utryddelse av arter er selvsagt ikke noe mål. Naturvernforbundet synes det er stor grunn til bekymring når enkelte politiske røster vil avvirke all gammelskog i kommunen innen en tiårsperiode.

 

Samtidig med diskusjonen om skogens betydning i klimasammenheng, er skogens betydning for overlevelsen av vårt felles naturmangfold merkelig fraværende. I FNs ”naturmangfoldsår” er det liten diskusjon om hvorfor halvparten av den norske rødlista over truede arter er planter og dyr som lever i skogen, og om hvordan dagens industrielle skogbruk med snauhogst og plantasjeliknende ungskoger bidrar til en stadig mer utarmet natur. Det ville ta seg dårlig ut om kommunen avvirker slike verdifulle naturtyper som finnes i Hakaskall området. Det må nevnes at vi har hatt et godt samarbeid med den politiske ledelsen av kommuneskogen i Elverum.

 

I markeringsåret for det internasjonale naturmangfoldsåret legges det stor vekt på samarbeid for å stanse tapet av naturmangfold. Naturvernforbundet forventer at kommunen ser sitt ansvar og setter i gang verneprosessen umiddelbart.

 

Vennlig hilsen
Gjermund Gjestvang
Naturvernforbundet i Hedmark


Avvirket gammelskog i liene ved Hakaskallen.
Foto: Gjermund Gjestvang

 

Kopi:
Fylkesmannen i Hedmarken 
Direktoratet for naturforvaltning
Norges Naturvernforbund