Fornybarvolumet skal leveres. Fristen 2020 står fast....

12. feb, 2014
www.nve.no

Olje- og energidepartementet har sendt NVEs grunnlagsrapport for kontrollstasjon under elsertifikatordningen på høring, Eventuelle merknader til rapporten ønskes mottatt innen 12. mai.

12. feb, 2014
webby.nve.no

Rapporten oppsummerer Energimyndighetens og NVEs gjennomgang av elsertifikatordningen.

12. feb, 2014
www.nve.no

Elsertifikater er en økonomisk støtteordning som gjør det mer lønnsomt å investere i kraftproduksjon basert på fornybare energikilder, som vann, vind, sol og bioenergi. Ordningen er regulert i Lov om elsertifikater og forskrift om elsertifikater.

Kraftverk som omfattes av ordningen får elsertifikater etter hvor mye strøm de produserer.

Kraftleverandører og visse strømbrukere blir pålagt å kjøpe elsertifikater for en nærmere angitt andel av strømmen de leverer eller bruker.

Strømkundene finansierer ordningen ved at kostnadene til kjøp av elsertifikater legges på strømregningen.12. feb, 2014

Elsertifikatordningen er forankret i avtalen om et felles elsertifikatmarked mellom Norge og Sverige fra 2011, og i lover og forskrifter i begge land. Avtalen mellom Norge og Sverige angir at eventuelle endringer i elsertifikatordningen skal gjøres i forbindelse med en såkalt kontrollstasjon der de to landene i felleskap gjennomfører utredninger og drøftelser for å påse at ordningen fungerer etter hensikten. Den første kontrollstasjonen i den norsk-svenske ordningen skal gjennomføres innen utgangen av 2015.

NVE og Energimyndigheten har mottatt hvert sitt utredningsoppdrag fra sine respektive departementer: Olje- og energidepartementet i Norge og Näringsdepartementet i Sverige. Arbeidet med grunnlaget for kontrollstasjon har vært utført i samarbeid mellom Energimyndigheten og NVE. I tillegg har det kommet inn mange gode innspill fra aktørene i markedet.

 

Les oppdragsbrevet til NVE:

http://www.nve.no/PageFiles/22838/Oppdragsbrev%20kontrollstajonen%20elsertifikatordningen.pdf?epslanguage=no

 

Les oppdragsbrevet til Energimyndigheten i Sverige:

http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Elcertifikat/Om-elcertifikatsystemet/Regleringsbrevet-2013/

 

Svar på oppdragene fra departementene finnes i rapportene:

 

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 (ER 2014:04):

 http://www.energimyndigheten.se/Global/Press/Pressmeddelanden/Kontrollstation%202015_ER%202014_04.pdf

 

Kontrollstasjonsrapport: NVEs gjennomgang av elsertifikatordningen NVE-rapport 05/2014:   

http://webby.nve.no/publikasjoner/rapport/2014/rapport2014_15.pdf