8. okt, 2015

NVE og utbygging av Hovda

www.ostlendingen.no


- Bitvis nedbygging og oppstykking av sammenhengende naturområder er en av de aller største truslene mot norsk natur. Dette går ikke bare ut over dyrearter som krever store arealer, slik som villreinen. Oppstykking av natur er også en trussel mot friluftsliv og naturglede. Om vi skal beholde og videreutvikle norsk friluftsliv, både av hensyn til livskvalitet, miljøengasjement og folkehelse, er vi avhengige av at store, sammenhengende naturområder ikke spises opp fra alle kanter. Hvis friluftsliv bare skal utøves i områder som er «tilrettelagt» og der det er mange brukere samtidig, er dette en trussel ikke bare mot den enkeltes opplevelseskvalitet, men mot selve kjernen i norsk friluftskultur, og dermed mot norsk kultur overhodet. Opplevelse av intakte landskap er viktig for livskvalitet og stedstilknytning, både for dem som bor i et område og de som først og fremst bruker det til rekreasjon.

Østlendingen 08.10.2015: Pål Kristian Rødsdalen & Ketil Skogen, Naturvernforbundet i Elverum og Åmot.