28. sep, 2014

Bommer på vindkraft

Håvard Melbys debattinnlegg «Vindkraft, et uansvarlig spill med kundenes penger» stod på trykk i Østlendingen fredag 19. september 2014. Lokalavisa Sør-Østerdal trykket også innlegget.

 

Lørdag 27. september kom motsvaret fra Inge Møller, kommunikasjonssjef i Eidsiva. Publisert i begge lokalavisene. Vi regner med motsvaret vil bli besvart av nye motsvar.

 

 

Miljøvernforbundet bommer på vindkraft og på sine analyser av Eidsiva.

 

            Utnyttelse av vindressursene i Innlandet til produksjon av evig fornybar elektrisk energi er et verdifullt bidrag til å erstatte bruk av fossile og sterkt forurensende energikilder som olje og kull. Enhver ny kilowattime forurensningsfri fornybar energi vil direkte eller indirekte bidra til mindre bruk av kull og olje i elproduksjonen i Europa.

            Miljøbevegelsen, inklusive Miljøvernforbundet, har tidligere argumentert sterkt for utbygging av vindkraftverk i sin kamp mot nye vannkraftutbygginger opp gjennom årene. Da var argumentasjonen at vindkraft innebar mindre skade på naturen, og at vindkraftverk var langt lettere å rive og reversere enn vannkraftverk. Nå har argumentasjonen fra Miljøvernforbundet snudd, trolig fordi vindkraft er mer aktuelt enn noensinne.

            Håvard Melbye i Miljøvernforbundet skriver en lang avhandling om økonomien i Eidsivas vindengasjement. Tall og konklusjoner må stå for hans regning, men et par oppklarende opplysninger er nødvendig: Eidsiva gjør kontinuerlig betydelige investeringer i sitt produksjonsapparat. Målet er mer fornybar energi fra lønnsomme prosjekter. Som alle selskaper som må ivareta balansen mellom inntjening og utgifter på lang sikt, må Eidsiva sørge for at alle prosjekter som settes i gang er lønnsomme. Det gjøres omfattende nåverdiberegninger for hvert enkelt energiprosjekt, enten det er vann, biomasse eller vind som er energikilden. I beregningene vurderes byggekostnader, driftskostnader, levetid for anlegget og prognoser for energipriser og tilskudd fra sertifikatordningen. Hvis disse beregningene viser negativt resultat vil prosjektet ikke bli realisert. Det faller på egen urimelighet å hevde at Eidsiva med viten og vilje setter i gang energiprosjekter som ikke vil gi økonomisk gevinst gjennom sin levetid.

            Eidsiva har en verdi på nær 10 milliarder kroner, omsetter for ca. 4,5 milliarder kroner hvert år, og må og skal låne penger til investeringer. Konsernet skal balansere sine aktiva mot en sum fordeling av gjeld og egenkapital. Det er derfor viktig at det er riktig balanse mellom selskapets verdi og summen av gjeld selskapet til enhver tid har. Å framstille det som et tegn på svak økonomi at Eidsiva øker sin gjeld i en intens investeringsperiode er derfor feil. Eidsivas økonomi er basert på et sunt forhold mellom verdier, inntekter og utgifter. 26 kommuner og to fylker overvåker og styrer dette gjennom Eidsivas generalforsamling og konsernstyre.