Hvilken kunnskap legges til grunn for konsesjonen? Tja...

9. jun, 2014
www.miljodirektoratet.no

Rapport: Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022.

Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering. (2013)

I denne rapporten presenteres resultatene fra revisjonsprosjektet som er en faglig utredning gjennomført av Norges vassdrags- og energidirektorat og Miljødirektoratet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet, som også har fastsatt mandatet for prosjektet. I prosjektet er det gjennomført en nasjonal gjennomgang av alle vassdrag med vannkraftkonsesjoner som kan tas opp til revisjon innen 2022. Revisjonsadgangen omfatter ca. 430 konsesjoner som er gitt med hjemmel i vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven, hvorav ca 395 inngår i vurderingene i prosjektet. Konsesjonene fordeler seg på til sammen 187 vassdrag eller vassdragsavsnitt.

Hovedformålet med prosjektet er å utarbeide en oversikt over hvilke vassdrag eller vassdragsavsnitt der de samfunnsmessige gevinstene av mulige miljøforbedringer antas å overstige de samfunnsmessige kostnadene i form av redusert fornybar og regulerbar kraftproduksjon. Den nasjonale gjennomgangen omfatter en samlet vurdering av vassdragenes miljø- og bruksverdier, og om det er behov for slipp av minstevannføring og/eller magasinrestriksjoner for å oppnå ønskede miljøforbedringer. Konsekvenser for kraftproduksjonen er vurdert for de vassdragene hvor det er foreslått produksjonsbegrensende tiltak. I tillegg er eventuelle virkninger for forsyningssikkerhet og flomsikkerhet vurdert, samt mulighetene for opprusting og utvidelse av eksisterende kraftanlegg, som kan kompensere for et eventuelt krafttap. OEDs retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer (OED 2012) er lagt til grunn i arbeidet.

9. jun, 2014
www.miljodirektoratet.no

NINA-Rapport: Samlet belastning av vindkraftutbygging på fugl, 2010.

Standardvilkår for for- og etterundersøkelser.


Roel May
Espen Lie Dahl
Arne Follestad
Ole Reitan
Kjetil Bevanger

9. jun, 2014
www.nina.no

NINA-Rapport 2009: “Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and wind
turbines in coastal Norway”

9. jun, 2014
www.nina.no

NINA: Fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs - sjøfugl. Mars 2012.

Svein-Håkon Lorentsen (red.), Signe Christensen-Dalsgaard, Arne Follestad, Magdalene Langset, Roel May, Espen Lie Dahl og Øyvind Hamre