27. mai, 2014

Tiltakshaver for Lista Vindkraftverk avviser støyproblemer.

Lista Vindkraftverk: Naboene klager på støy, men tiltakshaver avviser støyproblemer, og har ingen planer om tiltak!

 

Tom Hallan, leder i Lista Vindkraftverk, avviser at støyen fra vindmøllene på Lista skaper helsemessige problemer for nabolaget, og har derfor ingen planer om å sette i verk tiltak.

 

Nyheter Lister Avis, mandag 26. mai 2014 v/Bjørn Hoel.

 

Tidligere i vår skrev 85 personer under på en liste med krav om støydempende tiltak angående vindmølleparken på Lista. Fylkesmannen lovet å komme med forslag til eventuelle utbedringer før sommeren. Nå har kommunelegen stilt spørsmål om hva tiltakshaver tenker om denne saken. Daglig leder ser ikke de store støyproblemene i forhold til vindmøllestøyen på Lista.

            Selve støyberegningen er oppdatert flere ganger. Gitt det faktiske støynivået og eksisterende retningslinjer for støyende virksomhet, foreligger det ikke noen aktuell helsemessig problemstilling knyttet til vindkraftverket, uttaler daglig leder i Lista Vindkraftverk, Tom Hallan.

 

Kommunelege

Det er kommunelege Sigurd W. Løvhaug, på oppfordring fra støyklagende naboer, som har stilt spørsmål til det lokale vindkraftverkets leder.

            - På hvilken måte ble naboene gjort kjent med risiko for støyplager og plager fra skyggekast, som kunne oppstå etter at anlegget ble satt i drift? spør kommunelegen.

            Det er velkjent at vindturbiner vil avgi støy. Støy fra vindkraftverket er da også behandlet i konsekvensutredningen. Første støyberegning ble beskrevet i konsekvensutredningen som ble sendt NVE i 2005, svarer Hallan.

 

Skyggekast

Når det gjelder skyggekast påpeker Hallan følgende:

            - Det foreligger ingen bestemte grenseverdier for skyggekast. De lave verdiene i simuleringen ga ikke opphav til aktuelle helsemessige problemer, og ble heller ikke reist av noen instans i forbindelse med konsesjonsbehandlingen, hevder han.

 

Naboer

            - Har tiltakshaver foretatt systematiske helseundersøkelser blant kraftverkets naboer etter at anlegget ble satt i drift, eller er det lagt planer for slike undersøkelser, spør kommunelegen videre.

            - Tiltaket har, som følge av det som er angitt ovenfor, ikke aktualisert noe behov for systematiske helseundersøkelser, sier Hallan.

            På spørsmål om det er iverksatt, eller planlagt, støyreduserende tiltak ved Lista Vindkraftverk, svarer Hallan benektende.

            - Støyen ligger under relevante grenseverdier, og Lista Vindkraftverk opererer i henhold til gjeldende regelverk, fortsetter representanten fra vindkraftverket på Lista. Det blir ellers bemerket at klager på støy er sendt Miljøavdelingen hos fylkesmannen i Vest-Agder som behandler saken i forhold til kravene i forurensingsloven.