Naturtypekartlegging i Åmot kommune, BioFokus 2009-2010. Raskiftet er ikke blant områdene som er kartlagt. Påvirkninger på arters leveområder forårsaket av tidligere, eller nåværende menneskelig aktivitet, er den klart viktigste faktor når det gjelder arters risiko for å dø ut. Dette gjelder for hele 87 % av de 3682 truete og nær truete artene. Av disse er 2061 antatt å være negativt påvirket av arealendringer som ikke er knyttet til skogbruks- eller jordbruksaktivitet.