26. mar, 2016

Sveriges vindkraftstrategi pr. 21. mars 2016

www.energimyndigheten.se


Energimyndigheten antar strategi för vindkraftsarbetet

Senast ändrad: 2016-03-22 11:36

Vindkraftens anpassning till svenska förhållanden, långsiktig hållbarhet och integrationen i elnätet är de tre områden som särskilt lyfts fram i Energimyndighetens nya strategi för vindkraft.

– Den vindkraftsstrategi vi nu har lagt fast kommer att bli vägledande för våra kommande satsningar. Den skapar också en bra överblick av det vi hittills arbetat med på vindkraftsområdet, säger Sara Bargi, chef för enheten hållbar el på Energimyndigheten.

Förutsättningarna för vindkraft i Sverige skiljer sig på vissa punkter från de förhållanden som råder i de länder där vindkraftverken i dag tillverkas. Klimatet är kallt, Sverige har många bra vindlägen i skogsmiljö och en lång kust mot ett innanhav.

– Satsningar här är viktiga för själva utbyggnaden, men de skapar också möjligheter för excellent forskning och innovationer, något som på sikt kan gynna svenskt näringsliv, säger Sara Bargi.

Hållbarhetsfrågorna kring vindkraft handlar både om dess miljöeffekter, men också om frågor kring bra planering och vindkraftens samhällsnytta. Att jobba med att integrera den variabla elproduktionen, som är det tredje utpekade området i strategin, kommer att vara avgörande för att Sverige även i framtiden ska ha ett stabilt elsystem.

– Ju större vindkraften blir, desto viktigare blir de här frågorna och därmed också att våra insatser samordnas och fokuserar mot samma mål, säger Lars Andersson, chef på Energimyndighetens vindenhet.

Förra året uppgick den totala elproduktionen från landets vindkraftverk till 16,5 TWh, vilket motsvarar 12,2 procent av den totala elanvändningen.

Kartläggning av tidigare insatser

Det är första gången som Energimyndigheten har tagit ett samlat grepp över alla insatser som görs på vindkraftsområdet. I arbetet har bland annat ingått att göra en kartläggning över tidigare projekt. Kartläggningen omfattar åren 2010 till 2014. Under denna femårsperiod satsades närmare 280 mkr på forsknings- och utvecklingsprojekt, medan stödet till demonstration och marknadsintroduktion omfattade 340 mkr. Totalt 80 mkr satsades på olika främjandeinsatser. Om Sverige ska nå regeringens mål om 100 procent förnybart kommer vindkraften att få stor betydelse. Flera scenarier över hur det ska gå till pekar på att vindkraften kommer att uppgå till närmare 50 TWh per år.

– Vår uppgift är att se till att det finns bra ramvillkor för vindkraft. Strategin är en viktig grund för våra gemensamma prioriteringar och insatser, säger Lars Andersson.