10. mar, 2016

Mjøsen- og Glommen Skog utvider samarbeidet

 

Mjøsen Skog og Glommen Skog utvider samarbeidet, og vil bli best i Skandinavia.

- Vårt felles mål er å bli blant de beste aktørene i Skandinavia som driver tilsvarende virksomhet. Som ledd i dette arbeidet vil vi etablere et fastere og mer strukturert samarbeid på flere sentrale områder, sier styreleder Terje Uggen i Mjøsen Skog og styreleder Egil Magnar Stubsjøen i Glommen Skog i en felles uttalelse.

Strukturløsning for utviklingskraft

Valget har falt på alliansestruktur framfor fusjon.

- Vi vil skape miljøer med utviklingskraft basert på to forretningskulturer som begge er sterke og som har spesialkompetanse på ulike områder. Dette vil gi gode og framtidsrettede løsninger for skogeierne og et miljø som er spennende å jobbe i for de som er ansatte, sier de to styrelederne i pressemeldingen.

Innholdet i løsningen

Samarbeidet mellom Mjøsen Skog og Glommen Skog vil i første fase omfatte tre sentrale områder.

Innenfor tømmeromsetning og logistikk vil andelslagene danne et felles eksportselskap for tømmer og forsterke det allerede eksisterende samarbeidet gjennom transportselskapet TFØ AS.

Innenfor næringspolitikk og rådgivning vil andelslagene forsterke arbeidet med å kjempe for skogeiernes råderett, som skognæringen i dag opplever er under sterkt press. For å styrke gjennomføringskraften vil andelslagene jobbe for en egnet arbeidsfordeling mellom Norges Skogeierforbund og det regionale nivået i næringspolitikken og bygge sterke allianser med andre aktører både i og utenfor skognæringen.

Et mål med den valgte strukturløsningen er dessuten å drive et felles forbedringsprogram for bedre og stadig mer effektive løsninger innenfor kjerneområdene tømmeromsetningen og skogstjenester.

Skogeierne er oppdragsgiver

Styrelederne slår i pressemeldingen fast at både Mjøsen Skog og Glommen Skog ønsker å utvikle seg som samvirkeforetak, og at oppdraget er å være skogeiernes eget redskap for å skape verdier og ta vare på sine grunneierrettigheter.

Mjøsen Skog og Glommen Skog har en lang og felles historie og mange likheter i tømmeromsetningen med samme marked og industrikunder. Sagtømmeret foredles i hovedsak i regionale trelastindustri. Jernbanen er transportåren til kunder utenfor regionen. Dette gjelder først og fremst treforedlingsindustrien i Karlstad-området og i Østfold. Begge selskaper er eiere i Moelven Industrier ASA.

Glåmdalen: 09.03.16.