20. feb, 2016

LVK ber Stortinget gi kommunene innsyn- og klageadgang ved eiendomsskattetaksering av kraftanlegg

 

Kommunene på regionmøtet i Trondheim ber Stortinget gi kommunene innsyn- og klageadgang ved eiendomsskattetaksering av kraftanlegg

18. februar 2016

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) sitt regionmøte i Trondheim 18.-19. februar 2016 for 17 medlemskommuner i Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal og med 42 kommunerepresentanter til stede, vedtok følgende enstemmig resolusjon:

Kommunene er tilfreds med at Finansdepartementet i forslag til ny skatteforvaltningslov i Prop 38 L (2015-2016) har etterkommet LVKs krav om at kommunene må beholde adgangen til søksmål mot statlig vedtak om fastsettelse av grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt på kraftanlegg.

LVKs krav om at kommunene må få formell innsynsrett og klageadgang over tilsvarende vedtak er imidlertid ikke etterkommet.

Kommunene er kreditor for eiendomsskatten og holdes rettslig ansvarlig for uriktige vedtak av ligningsmyndighetene. Ingen andre skatteobjekter er av større betydning for vertskommunene, og kommunesektoren mottar årlig om lag 2,35 milliarder kr i eiendomsskatt fra vannkraftanlegg.

Det er en grunnleggende rettssikkerhetsgaranti for den enkelte å få prøvet forvaltningsvedtak ved klage før eventuelt søksmål for domstolene. Denne garantien gjelder like mye kommuners eiendomsskattekrav som private borgeres rettigheter. Retten til klage er blant annet begrunnet i behovet for smidige, rimelige og effektive løsninger av tvister. Uten forvaltningsmessig klageadgang blir kommuner tvunget til å ta ut søksmål mot staten.

Det er Regionmøtets syn at behovet for klagerett for kommunene er åpenbart. LVKs kontroller i 2010 og 2011 medførte endringsvedtak og en økning i eiendomsskattegrunnlagene på over 1,8 milliarder kr. fordelt på 12 kraftverk. Slik klagerett vil styrke det lokale selvstyret, og bekrefte regjeringens uttalte målsetning om en sterkere og mer selvstendig kommunesektor.

Regionmøtet ber regjeringspartiene og Stortinget innføre formell klageadgang for kommunene ved ligningsmyndighetenes fastsettelse av eiendomsskattegrunnlag på kraftanlegg. Det er både i kommunenes og statens interesse at korrekt eiendomsskattegrunnlag fastsettes.