20. feb, 2016

OED foreslår endring i industrikonsesjonsloven - også kalt ervervsloven.

 

Endringer i ervervsloven må ikke undergrave det offentlige eierskapet til vannkraften, mener Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK). 

17. februar 2016

Olje- og energidepartementet (OED) har i et høringsnotat foreslått endringer i industrikonsesjonsloven, også kalt ervervsloven. Loven regulerer hvem som kan få konsesjon til å kjøpe vannfall av en viss størrelse (ervervskonsesjon).

Høringsforslaget går ut på at OED skal kunne gi ervervskonsesjon også til ansvarlige selskaper, ANS (ansvarlig selskap) og DA (ansvarlig selskap med delt ansvar). I dag kan det kun gis konsesjon til selskaper organisert som aksjeselskaper, dvs. der ingen av aksjonærene har personlig ansvar for selskapets forpliktelser. I tillegg er det et krav for å få konsesjon at selskapet har minst 2/3 dels offentlig eierskap. Selskapet må ha et "reelt offentlig eierskap".

Høringsforslaget innebærer at ansvarlige selskaper med inntil 1/3 dels privat eierskap, skal kunne få ervervskonsesjon. Formålet er "å sikre at industrielle eiere av vannkraft, innenfor dagens konsolideringsmodell, kan ivareta sitt behov for forutsigbar krafttilgang også i fremtiden." 

LVK er positiv til målet om å bedre industriens rammevilkår. Imidlertid mener LVK at forslaget ikke er tilstrekkelig vurdert opp mot EØS-retten. De aspektene ved ansvarlige selskaper som er problematiske, er utdypet i LVKs høringsuttalelse, som du finner her: LVKs høringsuttalelse til foreslåtte endringer i ervervsloven.