15. feb, 2016

Fylkesmannen om klima og klimatilpasninger

 

Global oppvarming krever klimatilpasninger. For Norges del betyr klimaendringene i hovedsak høyere gjennomsnittstemperaturer, mer nedbør og mer ekstremvær. Klimautfordringene kan få store konsekvenser for miljø og samfunn.

Fylkesmannen skal arbeide for å redusere utslipp av klimagasser og for å begrense framtidige skader. Gode transportløsninger, robuste veier og jernbaner, sikker energiforsyning og boliger og andre bygninger som ikke ligger utsatt til for jordskred eller andre naturkatastrofer utgjør en viktig del av planleggingsarbeidet. Fylkesmannen skal også bidra til at samfunnet er forberedt på å takle flom, skred, strømbrudd og andre alvorlige hendelser.

Lokal planlegging for klimaendringer

Fylkesmannen fungerer som bindeledd mellom den nasjonale klimapolitikken og gjennomføringen ute i lokalsamfunnene. Det er kommunene som har hovedansvaret for å bygge gode samfunn for sine innbyggere, og klimaperspektivet er en viktig del av denne planleggingen.

  • Fylkesmannen skal sikre at kommunene tar tilstrekkelig hensyn til klimaendringene når de fatter vedtak. Fylkesmannen er sektormyndighet, blant annet for miljø og landbruk, og har myndighet til å føre tilsyn med kommunene, overprøve enkeltvedtak som ikke tar tilstrekkelig hensyn til klimaendringer, og fremme innsigelser etter plan- og bygningsloven.
  • Fylkesmannen fører tilsyn med kommunenes beredskapsarbeid.
  • Fylkesmannen veileder kommunene i klimaarbeidet. Fylkesmannen skal klargjøre hvilke krav og forventninger staten har til kommunene, og samtidig formidle kommunenes synspunkter til sentrale myndigheter.

 

Klima i Hedmark

Klimaet i Hedmark er i endring. Utslippet av klimagasser i Hedmark er ca. 3,9 prosent av de norske utslippene i 2013, eller ca. 1,38 mill. tonn regnet som CO2-ekvivalenter.

Vegtrafikken bidrar mest til utslipp av klimagasser i Hedmark, men også landbruket er en viktig kilde.

I Hedmark vil vi oppleve temperaturøkning om vinteren, mer ekstremnedbør og mer nedbør vinterstid i løpet av dette århundret. Klimaendringene kan få konsekvenser for både landbruksproduksjon, biologisk mangfold og friluftsliv. Alle kommuner i Hedmark har vedtatt første generasjons energi- og klimaplan. Kommunenes utfordring er nå å komme fra plan til handling.