30. jan, 2016

Tonstad Vindkraftverk: Fylket går mot utvidelse!

 

 

Vest-Agder fylkeskommunes «Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø» behandlet 28. januar en uttalelse til søknad om utvidelse av Tonstad vindpark. Utvalget vedtok mot en stemme fylkesrådmannens forslag til høringsinnspill; der det bl. a. heter:

 

  • Fylkeskommunen savner en nærmere begrunnelse, samt konsekvensvurdering, knyttet til at det aktuelle området som nå ønskes gjeninntatt i Tonstad vindpark.
  • Ut fra de opplysningene som nå foreligger vil Vest-Agder fylkeskommune anbefale at søknaden om utvidelse av vindparken avslås. Dette av hensyn til friluftsinteresser, landskapshensyn samt konflikt med INON-områder.

 

Agder Flekkefjords Tidende skriver 29. januar:

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet 28. januar en uttalelse til søknad om utvidelse av Tonstad vindpark. Det var bare Mathias Bernander (H) som ønsket en uttalelse der fylkeskommunen anbefalte en utvidelse av vindparken.

NVE har oversendt en søknad om konsesjon for utvidelse av Tonstad vindkraftpark. Utvidelsen gjelder et område på ca. to kvadratkilometer i Kvinesdal kommune.

Søknad om etablering av Tonstad vindpark ble opprinnelig fremmet våren 2013. Vindkraftverket er planlagt lokalisert øst for Sirdalsvatnet på grensen mellom Sirdal, Kvinesdal og Flekkefjord kommuner. Størstedelen av vindparken ligger i Sirdal kommune, men det var medtatt et mindre areal i hhv. Flekkefjord og Kvinesdal kommuner. Planområdet utgjorde opprinnelig ca. 29 km2. 

Av søknaden fremgår at omsøkt utvidelse vil føre til en «vesentlig forbedring på parkens produksjon».

Fylkespolitikerne vedtok blant annet at ut fra de opplysningene som nå foreligger, vil Vest-Agder fylkeskommune anbefale at søknaden om utvidelse av vindparken avslås.