15. jan, 2016

Minner om rapporten: "Det norske energisystemet mot 2030" fra 2014

www.uioenergi.uio.no


Studien undersøker mulighetene og forutsetningene for å skape et bærekraftig norsk energisystem i 2030. Den behandler energisystemet – energiproduksjon, distribusjon og sluttbruk – som en helhet. Derved kan effekten av økt fornybar produksjon analyseres, ikke bare fra et produsentperspektiv i forhold til pris, nettilgang og milj- økonsekvenser for ulike kraftkilder, men også ut fra de muligheter det gir for å redusere fossil energibruk, elektrifisere transportsektoren eller eksportere vannkraft til Europa. Tilsvarende kan virkningen av energieffektivisering og omlegging på energibehov, kraftproduksjon og eksportkapasitet analyseres. Studien er begrenset til innenlands forbruk av energi og bærekraftig dekning av dette og omhandler ikke norsk olje- og gassproduksjon, generelt.

Studien analyserer utviklingen i innenlands energiforbruk for hele befolkningen og for hver innbygger i gjennomsnitt. Det gir en bedre forståelse av forbruksmønsteret og hvor potensialet for energieffektivisering og omlegging er størst. Studien anslår at det basert på iverksatte eller vedtatte tiltak kan oppnås en reduksjon i totalt energiforbruk på 10–25 % i 2030, avhengig av befolkningsvekst og scenario. De største reduksjonene er i bygg, opp til 24 TWh/år i Scenario 2 i 2030. Herav utgjør passive tiltak hoveddelen, men også varmepumper, fjernvarme og bygningsintegrerte solfangere kan dekke en betydelig del av varmebehovet. Studien påpeker at energieffektivisering har tilsvarende virkning som økt produksjon når det gjelder fornybarandel, kraftoverskudd, og delvis tilbud/etterspørsel og prisutviklingen i kraftmarkedet.