30. nov, 2015

OED: Samlet vurdering av Kjølberget vindkraftverk

I vurderingen som skal gjøres etter energiloven § 3-1, jf. § 1-2, må fordelene veies opp mot ulempene tiltaket medfører.

Departementet har foretatt en samlet vurdering av alle de anførte ulempene ved en utbygging av Kjølberget vindkraftverk. Ulempene er vurdert opp mot fordelene ved å få på plass et vindkraftverk med et tilskudd av fornybar energi på inntil 111 GWh årlig produksjon.

I vurderingen har departementet vektlagt at vindkraftanlegget vil ha negativ påvirkning på naturmangfoldet, landskap og friluftsliv.

Departementet bygger på at tiltaket vil ha begrenset negative virkninger for flora og fauna. Departementet mener at de negative virkningene for gammelskog i stor grad kan begrenses gjennom detaljplanleggingen. Departementet har i den forbindelse tatt innsigelsen om turbin nr. 12 til følge ved at turbinen, som er planlagt innenfor foreslåtte verneområde, flyttes ut av området.

Departementet har lagt vekt på at vindkraftverket vil utnytte allerede etablert infrastruktur som skogsveier og nett, og at det kan driftes sammen med Raskiftet vindkraftverk. Etter departementets syn anses vindkraftverket å være et godt teknisk/økonomisk gjennomførbart prosjekt innenfor elsertifikatordningen.

Videre legger departementet vekt på at vindkraftverket skal etableres i et område som allerede er mye utnyttet med skogsdrift. Det er få boliger og hytter i området. Departementet har lagt vekt på at prosjektet har tilslutning fra Våler kommune.

Departementet finner at fordelene ved utbygging av Kjølberget vindkraftverk overstiger de skader og ulemper utbyggingen kan medføre. Grunnlaget etter energiloven § 3-1 for å gi konsesjon er tilstede.

4. Ekspropriasjon og forhåndstiltredelse

NVE fattet samtidig med konsesjonsvedtaket, vedtak om ekspropriasjonstillatelse etter oreigningslova, for nødvendig grunn og rettigheter for bygging og drift av vindkraftverket, jordkabler, nettilknytning, transformatorstasjon og veinett, samt rett til nødvendig ferdsel og transport i anleggs- og driftsfasen.

Ekspropriasjonsvedtaket omfattes ikke av klagene.

Departementet vil minne om at ekspropriasjonstillatelsen, gitt av NVE, faller bort dersom skjønn ikke er begjært innen 1 år, jf. oreigningslova § 16. Fristen løper fra dags dato.

Departementet vil ta stilling til søknad om forhåndstiltredelse når eventuelt skjønn er begjært.

5. Konklusjon

Klagene tas ikke til følge.

NVEs vedtak av 27. juni 2014 om anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse til Kjølberget vindkraftverk stadfestes, med den endring at planområdet ved Buberget justeres slik at turbin nr. 12 lokaliseres utenfor planlagt verneområde, jf. vedlagte kart merket «Kart foreslått verneområde og turbin nr. 12».

Departementets avgjørelse kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd første punktum.

Signert av:

Ekspedisjonssjef P. H. Høisveen (e.f.) og avdelingsdirektør Trond Ulven Ingvaldsen