29. nov, 2015

ESAs retningslinjer for miljøstøtte krever søknad før arbeidet kan igangsettes

 

Regjeringens nyhetsmelding (25.11.): Søknad om gunstigere avskrivinger for vindkraftverk

Dialogen med ESA om gunstigere avskrivningsregler for vindkraftverk pågår fortsatt. Det er ikke avklart om ESA vil godkjenne de nye reglene. Finansdepartementet anbefaler at de som vil benytte seg av gunstigere avskrivingsregler søker om det før det settes i gang arbeid med vindkraftprosjektet.

Dersom ordningen om gunstigere avskrivingsregler for vindkraftverk blir godkjent under ESAs retningslinjer for miljøstøtte, er det viktig at de som vil benytte de nye avskrivningsreglene sender inn en søknad til Finansdepartementet før det settes i gang arbeid med vindkraftprosjektet. Årsaken er at ESAs retningslinjer for miljøstøtte krever dette. Hvis ikke søknaden blir sendt kan aktører miste muligheten til å benytte de nye avskrivingsreglene dersom de godkjennes.

ESAs retningslinjer for miljøstøtte er revidert relativt nylig, og er ikke spesielt tilpasset statsstøtte i form av gunstige skatteregler. Det er derfor noe usikkert hvordan vilkåret om innsendelse av søknad vil bli praktisert i slike saker. 

Det er foreløpig ikke utarbeidet eget søknadsskjema til bruk for dette. Inntil slikt skjema foreligger, kan søknad sendes som brev til Finansdepartementet. 

I forbindelse med revidert statsbudsjett for 2015 ble det vedtatt at nyanskaffede driftsmidler i vindkraftverk kan avskrives lineært over fem år. Reglene vil ikke bli iverksatt før ESA har godkjent ordningen som lovlig statsstøtte. Det pågår fortsatt en dialog med ESA for å avklare dette. Det er flere spørsmål som må avklares før ESA kan ta stilling til saken. 

For nærmere informasjon viser til ESAs miljøstøtteretningslinjer for 2014-2020, særlig artiklene 45 – 47.