26. okt, 2015

Naturvernforbundet: Politikk av verste sort!

 

Naturvernforbundet sjokkert over kraftutbygging:

 

Politikk av verste sort!

– Det er frekt å kalle det fornybar satsing når den er så naturfiendtlig!

 

Naturvernforbundet i Hedmark er sjokkert over at det er gitt konsesjon på kraftutbygging i Einunndalen i Folldal.

– Vi er helt rysta. Vi er i sjokk. Det er nesten ikke til å tro.

Slik kommenterer Gjermund Gjestvang i Naturvernforbundet Hedmark konsesjonen Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) og Østerdalen kraftproduksjon AS (ØKAS) fikk fredag som innebærer bygging av nytt kraftverk i Einunna og økt regulering av Markbulia.

Trosser NVE

– I sin innstilling til Olje- og energidepartementet fraråder NVE hele to ganger (også en tilleggsutredning på alle alternativer) en større og videre vannkraftutbygging i Einunndalen. Likevel trosser Regjeringen innstillingen og godkjenner i fredagens statsråd en kraftig heving av vannstanden i vakre Einunndalen, sier Gjestvang.

– Dette er naturfiendtlig politikk av verste sort, understreker han. Naturverneren er ikke nådig. Han mener avgjørelsen er kunnskapsløs arealforvaltning som vil få altfor store konsekvenser for et unikt kulturlandskap i en fjell- og seterdal med så varierte naturkvaliteter og verneverdier.

– Einunndalen er vurdert som ett av 12 spesielt verdifulle kulturlandskapsområder i Hedmark (hvorav tre er seterlandskap), og er av mange høringsparter karakterisert som «Norges lengste seterdal». I Naturbase er store deler av Einunndalen registrert som et nasjonalt viktig kulturlandskap, opplyser han.

Villreinen

Einunndalen og Knutshø er hardt pressa fra før. Villreinutvalget i Knutshø påpeker i sin høringsuttalelse at det er en utveksling av villrein i korridor mellom Knutshø og Sølnkletten i Markbulias nærområde.

– Slike trekkruter er særlig viktige for den bærekraftige forvaltningen som skal sikre villreinen innen de europeiske villreinregionene som omfatter Dovre-Rondane regionen, forklarer Gjestvang, og legger til antall reinkalver har gått relativt mye ned samtidig som målinger har vist at også kalvevektene har gått ned.

– Villreinen er internasjonal ansvarsart. Her er det ikke snakk om kun egne lokale naturverdier, men om overordnede, nasjonale verdier. For ikke å si verdier som angår hele menneskeheten. Hva med regjeringens målsetting om opprettelsen av europeiske villreinregioner, spør han.

– Dette err hårreisende og miljøfiendtlig politikk av verste sort, sier han. Det har vært uvanlig mange høringsuttalelser om kraftutbyggingen i Einunndalen, noe som viser det store engasjementet for naturperlen, ifølge Gjestvang. Både hos kommune- og fylkestingrepresentanter fra Sp, SV og V har konsesjonssøknaden vært omstridt. Alle små og store landbruks, friluftsliv og naturinteresser, har uttalt seg, for det meste negativt. Kommunen ønsker ikke utbygging. Trusselen mot Einunndalen har vakt oppsikt langt ut over Hedmark sine grenser, hele tusen enkeltpersoner har skrevet under på lister og vist sin motstand.

– Vi kunne gått for en rehabilitering, en oppjustering av selve kraftverket uten ytterligere neddemming. Men dette blir fornybarnæringen enda mindre bærekraftig og enda en større trussel mot biologisk mangfold. Dette er lavmål. Jeg er helt opprørt, sier Gjestvang.

Østlendingen 25. oktober 2015.

Foto: Ketil Skogen.